На 6 август 2018 г. в „Парк Хотел Москва“, гр. София, вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“ Иоанис Партениотис откри въвеждащата конференция по проект „Подобряване на позициите на работниците чрез популяризиране на комуникационните умения и участието на работното място“ /VP/2017/008/0056/, в която взеха участие и партньорите по проекта от Литва, Словакия, Румъния и Полша.

Проектът има за цел да подобри нивото на информиране, консултиране и участие сред работещите и работодателите. Европейските проучвания сочат, че страните от ЕС от изток-юг (България и Румъния) имат особено ниско ниво на участие в работното място. Страните като Полша, Литва и Словакия нямат много положителни постижения в тази област. Проектът ще бъде съсредоточен главно върху елементи, които определят и подпомагат участието на служителите на работното място, които са: възможности за обучение на работното място; мотивация на служителите; условията на труд и заетост; благополучие на служителите. Основната цел е да се разработят методи, които да спомогнат за по-голямо участие на работниците на работното място.

Специфични цели:

 – Да се даде възможност за директен контакт и да се създаде отворен дискусионен форум между работодатели и служители.

– Да се получат положителни въздействия върху фирмата от участието на служителите на работното място.

-Да се научат ефективни методи за комуникационни умения, полезни при контактите между работодатели и работници.

-Създаване и обмен на транснационална информация, както и придобиване на нов международен опит от партньорите по проекта.

-Да засили транснационалното сътрудничество между значимите европейски синдикати и работодателски организации.

-Проектът предлага на синдикатите форум за събиране и анализиране на информация от различен национален или местен контекст и за обмен на идеи и добри практики.

По време на 18-те месеца от изпълнението на проекта дейностите ще бъдат координирани от КТ „Подкрепа“ в сътрудничество с партньорските организации по проекта. Ще се използват различни подходи, методологиите и външният експертен опит, с цел най-добро постигане на резултатите от проекта. Методологията на действията ще се основават на обмен на опит, ноу-хау и добри практики между партньорите по проекта, взаимно обучение по време на курсове за обучение и семинари на международно ниво, организация на национални семинари, разработване на предположенията на проекта и организиране на заключителна конференция. Всички дейности и постигнати резултатите от проекта ще бъдат представени на заключителната конференция.

Проектът ще повиши осведомеността на работниците относно техните права на познание за консултации и участие; за насърчаване на транснационалното сътрудничество и партньорство между европейските работници.