Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи (СФСМВР), подкрепя съвместните действия на КТ „Подкрепа“ и КНСБ за пълно компенсиране на инфлацията, както в държавния, така и в частния сектор.

Считаме че предложеният от двете синдикални организации ръст на доходите до края на 2022 г., който да компенсира кумулативното нарастване на инфлацията е  задължителен.

Абсолютно необходимо е да се предвиди увеличение от 1 януари 2023 г. на  минималната работна заплата от 710 до 850 лв., както и ръст на всички работни заплати в частния и бюджетния сектор (с поне 12-13%) и ръст на заплатите на администрацията, която работи на терен (с минимум 15%).

Друго категорично условие е още през 2023 г. да се въведе необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата и от Нова година да започне бипартитно договаряне на препоръчителни индекси за ръст на заплатите в реалния сектор, което да има ежегоден характер.

Споделяме и факта, че има задълбочаване на проблемите във все повече администрации в страната и нарастване на напрежението сред работещите, като служителите на МВР не са изключение.

Нужен е коренно нов подход в отношението към работещите, особено в държавния сектор и вслушване в проблемите им, предвид абсурдността, до която са доведени, вследствие на честите избори и свързаната с тях политическа нестабилност.

Подкрепяме и усилията им за законови гаранции за гарантиране процеса на колективно трудово договаряне. Нещо повече заявяваме намерението си до края на 2023 г. такова да стане факт и за служителите на МВР по чл. 142, ал. 1, т. 1, което би дало възможност за продължително прилагане на съгласуван набор от правила за управление на работните взаимоотношения по отношение на заплащане и условия на труд.

 

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!
УС НА СФСМВР