ДО
Г-Н АТАНАС ПЕКАНОВ
ВИЦЕПРЕМИЕР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕКАНОВ,

 На срещата с Вас, проведена на 6 юли 2021 г., ни уведомихте, че към Националния план за възстановяване и устойчивост са добавени/променени 12 проекта. Част от тях са съвсем нови, други са видоизменени. Заявихте също, че новият вариант на НПВУ ще ни бъде представен, след като бъде прегледан от експертите на Европейската комисия. Както подчертахме и в началото на разговора ни, представянето и обсъждането на Плана следва да се проведе първо със социалните партньори в България, а едва след това в ЕК.

Приемаме Вашите аргументи, че напредналата фаза на подготовка налага процесите да се провеждат едновременно. Но именно за целите на прозрачността Ви предлагаме, когато ни изпратите проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост, към него да приложите таблица, в която да е посочено недвусмислено кой проект от предходния вариант на Плана е отпаднал и с какви аргументи, както и кой проект е нов, какви са неговите предимства и защо е бил предпочетен.

На зададения от нас въпрос относно бъдещето на проекта за рехабилитация на инфраструктурата, управлявана от „Напоителни системи“ ЕАД, ни беше съобщено, че все още не е изготвена оценка за въздействието на проекта върху околната среда. Този проект беше заложен  още в предходните варианти на НПВУ, многократно в общественото пространство се твърди, че той е вреден за природата. Намираме такива тези за лишени от всякакъв здрав разум. Напомняме, че именно Напоителни системи е структурата, която поддържа държавния хидромелиоративен фонд за улавяне, съхранение, разпределение и реализация на водните ресурси. Дружеството експлоатира и поддържа обектите за предпазване от вредното въздействие на водите. Отговаря и за доставката на вода за напояване на земеделските култури. Десетилетията, през които не бяха правени капиталови разходи (или те бяха безкрайно недостатъчни), доведоха до тежко амортизиране на мрежата, включително до извеждане от експлоатация на тръби, нужни за извършване на основната дейност на „Напоителни системи“. Накратко: Ако някой наистина се интересува от защитата на природата и хората, следва да извърши всички необходими действия и да гарантира одобрението на проекта за „Напоителни системи“ в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Използваме повода, за да Ви напомним и за друг ключов, според нас, принцип, който трябва да бъде заложен при достъпа до тези средства. До момента като успешни се определят европейските проекти, които са „усвоени“, без значение от кого. Както спомена и министър Петков на срещата ни вчера – време е да бъде направена промяна. Настояваме тази промяна да се изразява в постигане на конкретни и изимерими социални цели. Стотици милиони ще бъдат насочени директно към частния бизнес, както и индиректно чрез изграждане на инфраструктура за него. Самият факт на усвояването намираме за недостатъчен измерител на полезноста от инвестирането на публични средства. КТ „Подкрепа“ смята, че е задължително във всеки проект да бъдат заложени конкретни цели като:

  • колко нови работни места ще бъдат създадени;
  • какъв ще бъде размерът на трудовите възнаграждения във фирмите, които ще се ползват с обществени средства;
  • при какви условия ще се трудят заетите;
  • какви и колко ще бъдат приходите в държавния бюджет и осигурителните вноски, които следва да гарантират бъдещето на служителите на подпомогнатите частни компании.

КТ „Подкрепа“ намира за редно обществото да знае какво ще получи то от това, че инвестира в нечий бизнес.

 

С УВАЖЕНИЕ:

 

                                ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ

                                ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“