Стотици жени, синдикални лидери, от целия свят се събраха в Мелбърн, Австралия, за участие в заключителния форум  на четвъртата Световна конференция на жените (WWC). Участничките ще обсъдят нови инициативи, които да надградят тези от предходните световни конференции, а именно: синдикална програма за радикална промяна на политиките по равнопоставеност на половете, която да допринесе за бързото и устойчиво икономическо възстановяване и за приемане на Нов социален договор, основан на равенство, справедливост и приобщаване.

Тази амбиция е изразена в синдикална програма за радикална промяна на политиките по равнопоставеност на половете, която включва:

  1. Подкрепа за изграждане на икономика на грижите.
  2. Изкореняване на основаните на пола насилие и тормоз на работното място.
  3. Установяване на принципите на равенството между половете и на социално включване, за повече мир и демокрация по света.
  4. Реално прилагане на принципа за равно заплащане за равен труд.
  5. Предложения за универсални системи за социална защита, съобразени с половите различия.
  6. Осигуряване на справедлив и равнопоставен преход.
  7. Гарантиране на равен достъп до развитие на професионалните умения, обучение и учене през целия живот.
  8. Подкрепа на жените-лидери.

По време на дебата на 5-ия Световен конгрес на МКП, Генералният секретар на ITUC Шарън Бъроу заяви: „Тази конференция и нейните резултати ще се превърнат в решаващ фактор, който ще насърчи равенството между половете, справедливостта и социалното включване в контекста на глобалната здравна, икономическа и социална криза. Това ще гарантира, че в бъдеще жените синдикалисти ще оказват пряко влияние върху приоритетите на глобалното синдикално движение през следващите четири години. Това ще доведе до промяна в приоритетните ни области, по които работим за приемане на предлагания от нас нов социален договор за възстановяване и устойчивост – основан на равенство и справедливост.“