На 19 юли 2012 г. от 10.00 ч. на пл. „20 юли“, р-т „Карлово“, председателят на СРС „Подкрепа“ – Карлово Маргарита Генева ще открие Дискусионен форум на тема: „Учене на работното място“, насочен към обсъждане на възможности, проблеми, добри практики в сферата на неформалното и самостоятелното учене на възрастни с акцент върху обучението на работното място.
Въпросите, които ще бъдат обект на дискусия са:
-мерки за поддържане и повишаване на квалификацията на служителите в предприятията констатирани трудности, добри практики, предложения;
-подготовка и регламентиране на ролята на наставниците в предприятията;
-признаване и сертифициране на компетенции, придобити на работното място.
Целите на форума са насочени не само към подпомагане със съвети и консултации на лицата, желаещи да планират по-добре процеса на собственото си учене/обучение, а и да се идентифицират конкретни трудности, които хората в предприятията срещат, да се подготвят указания и предоставят консултации за тяхното преодоляване, а също и да се внесат предложения за промени на съответните нормативни документи.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.