Днес, 29 октомври 2014 г., се учреди Синдикална секция на работещите по трудово правоотношение в министерство на правосъдието към Националния синдикат на административните сружители на КТ „Подкрепа“. На Учредителното събрание присъстваха 30 човека от работещите 60 по трудово правоотношение. Набелязани бяха най-важните задачи, които предстоят пред бъдещата секция, а именно:
-преговори и подписване на КТД;
-договаряне на суми за представително облекло;
-подобряване на заплащането и условията на труд.