Съгласно разпоредбите на чл. 292 от Кодекса на труда (КТ), социално-битовото и културно обслужване на работниците и служителите се финансира със средства на работодателя, а начинът на използване на средствата се определя с решение на Общото събрание на работниците и служителите, съгласно разпоредбите на чл. 293 от КТ, т. е. тези средства се предвиждат и се осигуряват за работещите по трудово правоотношение в предприятието по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на КТ. От разпоредбата на чл. 293, ал. 1 от КТ е видно, че актът, с който се определя начинът на използване на средствата за социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите в предприятието, е решение, за което се съставя протокол. Да се определи начинът на изразходване на средствата означава да се посочи дали те ще се предоставят в натура или в пари, да се определят сферите на социално-битовото и културно обслужване, съотношението на сумите по всяка от тях, конкретните мероприятия и критерии, по които ще се извършва разпределението на Средствата за СБКО нямат характер на допълнително материално стимулиране, поради което разпределението им не е обвързано от качеството или количеството положен труд, както е при ДМС. Кодексът на труда допуска формите на СБКО в предприятието да бъдат използвани, освен от работниците и служителите, и от още две групи лица. Съгласно чл. 299, ал.3 от КТ социалните фондове и формите за социално обслужване могат да се ползват и от семействата на работниците и служителите по решение на общото събрание. То може да реши, тези средства да се използват и от пенсионери, работили при същия работодател (чл. 300 от КТ). В ал. 2 на чл. 293 от КТ е предвидено, че средствата за социално-битово и културно обслужване не могат да се изземват и използват за други цели. С оглед императивния характер на горната разпоредба, работодателят не може да нарежда изплащане на средства за социално-битово и културно обслужване без решение на Общото събрание на работниците и служителите. Въз основа на горното считаме, че няма пречка Общото събрание на работниците и служителите да вземе решение средства от фонд СБКО да се получават и за времето, когато член от колектива е бил в отпуск – платен годишен или за временна неработоспособност.

Съгласно разпоредбите на чл. 292 от Кодекса на труда, социално-битовото и културно обслужване (СБКО) на работниците и служителите се финансира със средства на работодателя, а начинът на използване на средствата се определя с решение на Общото събрание на работниците и служителите, съгласно разпоредбите на чл. 293 от Кодекса на труда, т. е. тези средства се предвиждат и се осигуряват за работещите по трудово правоотношение в предприятието.

Кой определя как да се използват средствата за СБКО?

Средствата за социално-битово и културно обслужване в предприятието се използват по начин, определен с решение на общото събрание на работниците и служителите, поради което не е в правомощията на работодателя да издава заповед за разпределяне на свободните средства.  От разпоредбата на чл. 293, ал. 1 КТ е видно, че актът с който се определя начинът на използване на средствата за социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите в предприятието, е решение, за което се съставя протокол.

С оглед императивния характер на горната разпоредба, работодателят не може да нарежда изплащане на средства за социално-битово и културно обслужване без решение на общото събрание на работниците и служителите. В ал. 2 на чл. 293 също е предвидено, че средствата за социално-битово и културно обслужване не могат да се изземват и използват за други цели.

Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата за СБКО?

Съгласно разпоредбите по чл. 6, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 /задължително осигурени за всички осигурени социални рискове/ в пари или натура, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд „Пенсии “.

Върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи, които не са изплатени пряко на работниците и служителите, а са предоставени за издръжка на столове /включително за поевтиняване на храната в тях/, за здравни и лечебни заведения, почивни бази и др., не се дължат осигурителни вноски.

Не се дължат осигурителни вноски и при изплащане на еднократни помощи в пари или в натура, за лекарства, при продължително боледуване, за раждане, за смърт или други случайно настъпили събития /чл. 2, ал. 2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане/.

В случай, че предоставената безплатна храна се дава постоянно или периодично пряко на служителите в пари или натура, се дължат осигурителни вноски. Ако средствата не са изплатени пряко, а са предоставени за издръжка на работническия стол или за поевтиняване на храната в него, не се дължат осигурителни вноски.

Форми на СБКО свързани с бита на работниците:

  • организирано хранене /чл.294 т.1/ – столове, бюфети за хранене и т.н.

  • търговско и битово обслужване /чл.294 т.2/ – изграждане и поддържане на търговски обекти и бази за услуги.

– бази за отдих /чл.294 т.4/ – за дълготраен и краткотраен отдих, спорт и туризъм.

– създаване и поддържане на работнически общежития /чл.297/ – работническите общежития са винаги собственост на работодателя. Работниците се настаняват там само докато работят при дадения работодател и не могат да се придобиват в собственост.

Има ли право лице назначено по чл. 114 КТ на СБКО?

При условие, че в Решението на общото събрание на работниците и служителите не е посочено изключение за онези, които имат сключен трудов договор по чл. 114 от КТ, то и тези работници или служители следва да се ползват от възможностите по СБКО.

Има ли право на средства от СБКО работничка, която е в болничен по бременност и раждане?

Работничка, която е в болнични поради бременност и раждане, ще има право на средства от СБКО, ако с решение на Общото събрание е предвидена такава възможност.

Имат ли право държавните служители на СБКО?

В чл. 22 от Постановление № 14 от 31.01.2006 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2006 г. е регламентиран реда за предвиждането, определянето, разходването и отчитането на средствата за социално-битово и културно обслужване (СБКО) на персонала. В ал. 2 е предвидено, че СБКО на персонала в държавните органи, министерствата и ведомствата, в общините и другите бюджетни предприятия се определят в размер до 3 на сто от плановите средства за работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения произтичат от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и от Закона за Министерството на вътрешните работи, а се разходват през годината на базата на начислените средства за работна заплата. Независимо, че може да се направи подобно заключение според цитираните нормативни актове, то съгласно действащия нормативен акт за изпълнението на държавния бюджет такива средства не са предвидени за държавните служители.