На 30 ноември 2022 г. бе проведена среща между ФТР „Подкрепа” и ръководството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. От страна на федерацията участваха председателят Иван Кирилов, федералният секретар Пиринка Бейлерянова, както и икономическият съветник на президента на КТ „Подкрепа” Ваня Григорова. От страна на предприятието участие взеха управителят инж. Христо Иванов, финансовият директор Мартин Ангелов и Десислава Стоянова – директор „Човешки ресурси”.
ФТР „Подкрепа“ повдигна въпроса за актуализирането на трудовите възнаграждения на заетите в дружеството. Въпреки че вече управляващите и народните представители направиха някои стъпки към увеличаване на минималната работна заплата, все още то е несигурно, а при замразяване на МРЗ ще бъдат замразени и доходите на служителите на „БДЖ – Пътнически превози“. Ръководството припознава проблема, тъй като експлоатационните и маневрените дейности вече трудно се обезпечават. Средната работна заплата в дружеството е с около 15% по-ниска от средната работна заплата за страната, а това е предпоставка за текучество.
Беше обсъден и въпросът със заплащането специално в ремонтните звена, където възнагражденията са под пазарните, както и необходимостта от ремонт на помещенията за почивка на транспортните работници.
Синдикалната федерация повдигна и въпроса за осигуряване на зимно облекло.
Представителите на ръководството на компанията представиха няколко възможности, които се обсъждат:
– увеличение с еднакъв размер за отделни групи професии, за да нараснат с по-висок процент по-ниските заплати;
– оптимизиране на административния персонал;
– цялостно преразглеждане на начина на формиране на работната заплата.
Никой от тези варианти обаче не може да се случи без увеличение на субсидията, която получава дружеството, за социалната дейност, която то извършва. Размерът й е замразен от години, въпреки увеличените разходи за заплати и особено за горива през последните две години. Беше посочен пример с Литва, където доплащането за пътник е приблизително 10,9 евро, а в България – 8,8 лв. Субсидията в прибалтийската държава е повече от 2 пъти по-висока от тази, която получава българската компания, което предопределя финансовите затруднения, непозволяващи да се гарантира качествена услуга и достойно заплащане на служителите. Ръководството на дружеството ще направи съпоставка на трудовите възнаграждения по отделни групи професии със същите в „Товарни превози“ и ще предложи варианти за актуализация. Същевременно беше подчертано, че освен увеличен размер на субсидията е необходимо и през 2023 г. да бъдат намалени инфраструктурните такси, които се изплащат на НК „ЖИ“, така че да се осигури финансова възможност за нарастване на заплатите на заетите в този ключов за България транспорт.