На 28 януари 2013 г. в столицата на Испания – Мадрид, ще се проведе Конференция на високо равнище в чест на 40-годишнината от създаването на Европейската конфедерация на профсъюзите.
Този най-престижен форум за годината на обединеното Европейско синдикално движение ще протече под наслов:
„Честваме миналото си с ясен поглед към бъдещето.“
Конференцията ще бъде реална възможност за европейските синдикалисти да анализират своите достижения за изтеклите четири десетилетия, както и да очертаят бъдещите перспективи за обединени действия в защита на интересите на хората на наемния труд в Европа.
Повод за искрено задоволство е фактът, че понастоящем извън всякакво съмнение синдикалното движение и Европейската конфедерация на профсъюзите са активен участник и коректив в изграждането на Обединена Европа и на нейния основополагащ компонент – най-модерната, най-хуманната и най-справедлива система Европейският Социален Модел.
За всички нас е изключителна чест и привилегия обстоятелството, че Президентът на КТ „Подкрепа“ – д-р Константин Тренчев ще бъде единственият представител на страните от Източна Европа, който е включен в програмата и ще участва с изказване в първата панелна дискусия Готови ли сме да работим активно за социална Европа? Кои трябва да бъдат нашите приоритети?
В своето изказване д-р Тренчев ще запознае присъстващите над 300 гости с тежките последици за хората на наемния труд в най-бедната част на Европа от провежданите вече пета поредна година мерки за строги икономии и бюджетни ограничения, а именно – огромните загуби на работни места, задълбочаваща се икономическа стагнация и растяща бедност. Същевременно той ще анализира съществуващите специфични фактори, които утежняват още повече положението на страните от Източна Европа. Сред тези фактори са: липсата на добре развити активни структури на гражданското общество, на култура и на трайни традиции за устойчиво социално партньорство, които водят до опити за подценяване на колективното договаряне и социалния диалог, за отслабване защитата на работниците и служителите, които са достигнати и гарантирани чрез дългогодишни синдикални битки.
Д-р Тренчев ще представи също позицията на КТ „Подкрепа“ като отговорен социален партньор, който винаги е полагал усилия за насърчаване на социалното сближаване и за по-добро разпределение на националния ресурс, като основа на устойчиво икономическо развитие и социалната солидарност на национално и европейско ниво.
В рамките на втория и третия панел на Конференцията ще бъдат разгледани въпросите за ролята на ЕКП и на националните синдикални организации, свързани с:
-Икономическия и валутен съюз и неговото отражение върху хората на наемния труд и върху техните организации.
-Отражението на доброто икономическо управление върху устойчивия растеж и създаването на нови работни места.
В работата на Конференцията, освен лидерите на ЕКП и на националните синдикални организации, ще участват г-н Мартин Шулц – председател на Европейския парламент, г-н Оли Рен – вицепрезидент на ЕК и Европейски икономически и валутен комисар, г-н Ласло Андор – Европейски комисар по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване.
Конференцията на високо равнище ще даде ясен знак и послание – европейските синдикалисти ще продължават да бъдат мобилизирани и обединени, динамичен двигател на промените към устойчив и интелигентен растеж в Европа!