За проекта

Наименование на проекта: ДИГИТАЛНА ПОДКРЕПА

Номер на проекта: BG05M9OP001-1.128-0005

Номер на договора за финансиране: BG05M9OP001-1.128-0005-C01

Период на изпълнение: 01.10.2021 - 31.05.2023

Процедура: BG05M9OP001-1.128 – Развитие на дигиталните умения – Компонент 2.

Финансираща институция/програма: Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2021)

Общ бюджет: 1 718 710.92 лв., от които 210 184.42 лв. национално финансиране и 1 508 526.50 лв. от ЕСФ

Роля на КТ „Подкрепа“ в проекта: Бенефициент

Партньори по проекта: АИКБ, БТПП, ССИ и МТСП

Цели: Основната цел на проекта е посредством съвместни действия на КТ „Подкрепа“, АИКБ, БТПП, ССИ и МТСП, да се идентифицират специфичните и необходими дигитални умения за 45 ключови професии /длъжности / в общо 9 икономически сектора, за преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания и  привеждането им в съответствие с нуждите на бизнеса.

Целеви групи: 

Работници и служители (в т.ч. такива от уязвими групи на пазара на труда),  работодатели (в т.ч. представители на висшия и средния мениджмънт), представители на научната общност (в т.ч. специалисти в областта на индустриалните отношения),  представители на заинтересувани институции (в т.ч. МТСП и НАПОО) и представители на широката общественост (в т.ч. журналисти, общественици, НПО активисти и др.).

Основни дейности:

* Подготовка на 9 изследвания и анализи на потребностите от дигитални умения по икономически сектори;

* Разработване, тестване и валидиране на минимум 45 унифицирани профили за дигитални умения;

* Тестване на текущите умения на работната сила в 9-те целеви сектора;

* Съставяне на учебно съдържание/разработване на програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения;

* Пилотно тестване/адаптиране/припознаване на учебно съдържание за развитие на специфични дигитални умения - обхващащо минимум 360 заети лица от целевите икономически дейности;

* Разработване и приемане на секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения;

* Разработване на методически указания за поддържане и надграждане на дигиталните умения на работещите;

* Повишаване осведомеността на работодателите и служителите относно необходимостта от развиването на дигитални умения;

* Развитие на минимум 4 модели на социално партньорство и колективно договаряне в предприятията.

Проект № BG05M9OP001-1.128-0005 “ДИГИТАЛНА ПОДКРЕПА”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Контакти

Лице за контакт: Валери Апостолов

София 1000, ул. Ангел Кънчев 2

apostolov@podkrepa.org

Документи