Становище на ЕИСК с докладчик Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“

 

1.              Препоръки и заключения

1.1          EИСК насърчава инициативите на европейско и местно равнище, които развиват по-адаптивен и достъпен европейски пазар на труда за всички граждани, без оглед на националност, пол, възраст и социален статус. Прозрачността и достъпността на услугите по информиране, консултиране и посредничество на пазара на труда са от ключово значение за укрепване и развитие на европейския трудов пазар. Създаденият през 1994 г. портал EURES бързо се превърна в разпознаваем инструмент, целящ да даде равен достъп до качествено информиране, консултиране и посредничество, ефективните и сигурни системи за електронен обмен на данни между търсещите и предлагащите работа, подобряването на обратната връзка при процесите, съпътстващи намирането на работа в друга държава, между работодатели, търсещи работа лица и институциите. Настъпилите промени в социално-икономическите отношения в ЕС и ЕИК през тези близо 27 години обаче налагат подобряването на тези услуги и внасянето на повече яснота и видимост на реалните резултати на дейността на публичните служби по заетост. Това подобрение може да бъде извършено на основа очертаване на бъдещите посоки за допълнително развитие или промяна на дейностите по информиране, консултиране и посредничество, подпомагане намаляването на дисбалансите на европейския пазар на труда, както и намаляване на порочните и нерегламентирани практики в сферата на посредничеството при наемане на работа. Новите реалности след излизането на Обединеното кралство от ЕС, както и пандемията от Ковид-19, динамично менящата се социо-икономическа среда в ЕС и ЕИП, приобщаването на EURES към дейностите на Европейския орган по труда ELA, предполагат и осъвременен прочит на регулационната рамка на мрежата EURES. Необходимо е да се отчете и фактът, че от създаването си, EURES не е бил обект на съществени промени във времето, които да актуализират навременно функциите и дейностите.

1.2          ЕИСК препоръчва цялостен анализ на Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 година относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда. В контекста на своите дейности, вярваме, че мрежата разполага с потенциал за осигуряване на повече аналитична информация и мониторинг на процесите, свързани с трудовата мобилност. Посредством своя електронен портал, мрежата е в състояние да предоставя консолидирана информация и консултиране на търсещите работа лица и на работодателите в много по-сериозен мащаб от съществуващия. С инкорпорирането на EURES към дейностите на Европейския орган по труда (ELA), дейностите на мрежата биха могли да бъдат разширени и оптимизирани с цел максимален резултат на вложените човешки и финансови ресурси.

1.3          ЕИСК настоява за стартирането на обществена консултация за модернизиране на мрежата и портала EURES, както и за извършване на оценка на ефективността на предоставяните услуги, които да бъдат направени съвместно със социалните партньори, както на национално, така и на европейско равнище. Това ще даде нужната база и платформа за по-нататъшно развитие на мрежата, с активното участие на всички страни, ангажирани с процеса.

1.4          ЕИСК вярва, че е необходим системен и детайлен анализ на дейностите на мрежата EURES, в светлината на включването ѝ в общия механизъм на действие на Европейския орган по труда. Като част от ELA, мрежата разполага с разширен потенциал и възможност за доразвиване на дейностите си в борба с порочните практики на пазара на труда и за улесняването и по-добрата информираност на ползвателите относно трудовата мобилност и свързаните с нея предизвикателства. Мрежата EURES е качествен проводник на систематизирана информация и може да играе по-активна роля за превенция, мониторинг и контрол на риска от злоупотреба с трудовите права, възникващи от трансграничната мобилност. Развиването на системи за публично достъпен мониторинг на процесите, свързвани с Ковид – 19, касаещи динамиката на европейския трудов пазар, би имало съществена добавена стойност за дейността на мрежата EURES, както и на такива, отразяващи и даващи светлина на нерегламентирани практики от страна на посредници и участници на пазара на труда.

1.5          ЕИСК обръща особено внимание на бързо менящата се ситуация на пазара на труда в Европа, провокирана и от пандемията от КОВИД-19. ДЧ е необходимо да следват, както изработените алгоритми за справяне с надигащата се социална криза, така и да изработят новаторски подходи за справяне с предизвикателствата. Платформата EURES следва да има готовност с конкретни мерки за незабавна реакция в условия на пандемия или в случай на ограничения и нови предизвикателства пред свободното движение на работната сила. В този контекст следва да бъдат разработени и мерки за по-успешното интегриране на най-отдалечените от пазара на труда социални групи — хора с увреждания, хора в предпенсионна възраст, младежи, включително посредством подобрения диалог и сътрудничество между отделните институции и социалните партньори.

1.6          В ситуацията на пандемия, един от особено засегнатите сегменти на трудовия пазар са включващите се в сезонна заетост работници. Важен елемент при информираното взимане на решение за влизане в заетост в границите на държава, различна от собствената, е детайлното информиране на търсещите работа лица от страна на потенциалния работодател относно всички мерки за справяне с усложнени от Ковид условия на сезонна трансгранична заетост. Също така ЕИСК счита за полезно качествено да се преразгледат начинът и образецът на публикуваните обяви, така че качеството да е в превес над количеството публикувана информация.

1.7          ЕИСК препоръчва използването на Европейския портал за професионална мобилност (EURES) като проводник и на инициативи, свързани с образователната мобилност и повишаването на квалификацията на различните групи на пазара на труда. Вярваме, че подобен модел би бил печеливш и възможен с ресурса и качеството на EURES, в границите на Европейския орган по труда.

2.              Конкретни бележки

2.1          ЕИСК оценява Европейския портал за трудова мобилност — EURES — като инструмент в процеса на трансформация на европейския пазар на труда, както и съществената роля на публичните служби по заетост за прилагането му. Счита, че той може да играе много по-голяма роля за информиране и консултиране на работната сила, за това как да отговори най-успешно на настоящите предизвикателства, произтичащи от дигитализацията, прехода към „зелени“ работни места, продължаващата пандемия и в светлината на новите политики и форми на заетост. ЕИСК приветства създаването на Европейския орган по труда (ELA) и неговата роля като координационен механизъм в областта на трансграничната трудова мобилност, за улесняване на съвместните проверки, както и изпълняваните функции на медиатор за опосредяване намирането на решение в случай на трансграничен спор между националните органи. В този смисъл, ЕИСК вярва, че EURES като част от ELA трябва да продължи и ускори своята трансформация, така че активно да адаптира своите дейности към новите предизвикателства, произтичащи и от пандемията от Ковид-19, които рефлектират върху цялостното развитите на европейския трудов пазар.

2.2          Премереното и навременно балансиране на приоритетните политики е от основно значение за икономическото и социално здраве на ЕС. Човешкият фактор и неговото благосъстояние и развитие е общата мисия на европейската общност. Тази нова реалност налага спешно преосмисляне на всички налични ресурси и, при необходимост, трансформиране на дейностите, засягащи и мрежата EURES, по начин, адекватен на новите пазарни и социални условия. В този момент ЕИСК счита, че е необходимо да се постави и специален акцент върху уязвимите групи на пазара на труда — хора с увреждания, младежи, застаряващо население, както и да се обърне специално внимание на някои форми на заетост, така че да се гарантира равнопоставеността на заетите в тях, особено в условия на пандемия, като сезонните работници[1]. Не малки са и предизвикателствата пред работодателите при използване на мрежата. Затова ЕИСК настоява за стартирането на извършване на оценка на предоставяните услуги и анализ на резултатите, съвместно със социалните партньори на местно и европейско равнище.

2.2.1     Сезонни работници. Към момента сезонната трудова мобилност от една ДЧ в друга, освен че носи допълнителен риск за здравето на работниците поради пандемията, е свързана с намалена възможност да се гарантира тяхната сигурност, поради липсата от тяхна страна на познания и информация за трудовото законодателство в приемащата страна. Мрежата EURES, чийто акцент са търсещите работа лица, трябва да преосмисли начина си на работа и да подсигури възможно най-високо ниво на информираност за гаранциите относно правата, условията на труд и статуса на тази група работници в условията на пандемия. Всеки работник, който предпочете да работи в държава, различна от собствената си, и направи този избор посредством мрежата, трябва да е предварително информиран от екипите на EURES, по разбираем начин, за точните параметри и условия, както и за конкретните здравни мерки, които ще бъдат гарантирани на него и семейството му при включването му в заетост в друга ДЧ. Отговорността при неизпълнение на предложените санитарни и здравни условия на труд също трябва да бъде еднозначно дефинирана. Затова ЕИСК счита, че е належащо да се прецени дали Регламент ЕС 2016/359 е в състояние да отговори на сегашните предизвикателства и специфични нужди на европейския пазар на труда и при нужда да бъде ревизиран. Сезонните работници[2], предвид характера на своята заетост, са сред най-уязвимите трансгранични работници и защитата на техните права следва да бъде преразгледана както в ситуация на наложени ограничения поради епидемични мерки, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, така и като цяло след нормализиране на обществения и икономически живот. EURES следва чрез своите съветници в ДЧ да предоставя ежедневно актуална информация за мерките, които се предприемат в ДЧ и които касаят правата и задълженията на работната сила в условия на пандемия, включително възможностите и условията за лечение при настъпване на здравни проблеми. Публикациите в електронния портал[3], свързани с правата на сезонните работници, са добра основа за надграждане на такъв тип информация. Необходимо е разработването на защитни механизми за тази група работници, които да бъдат обект на публично достъпен мониторинг. ЕИСК препоръчва услугите, насочени към сезонните работници, да бъдат разгледани и обвързани с изискванията на Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници, както и със Съобщението на Комисията за даване на Насоки относно сезонните работници в ЕС в контекста на разпространението на COVID-19 (2020/C 235 I/01).

2.2.2     Хора с увреждания. ЕИСК препоръчва адаптиране на мрежата към специфичните нужди на хората с увреждания, които към момента са изключени от обхвата на портала и това създава неравнопоставеност между уязвимите групи на пазара на труда. ЕИСК препоръчва на първо място надграждане на портала с функционалност, която позволява използването му от хора с различни увреждания. На следващо място е необходимо поставянето на отделна секция за работни места, които са подходящи за хора с увреждания, както и достъпна среда за лесното достигане и получаване на информация за тези работни места. ЕИСК счита, че в усилията си да създадем общ и социално ангажиран европейски дом е необходимо да се насочи по-голямо внимание и ресурс към този сегмент, като настоява за структурирана информация относно броя на хората с увреждания, които се възползват от услугите на портала. Същевременно не разполагаме и със систематизирана информация за инициативи на общоевропейско ниво, инициирани от EURES, и този пропуск следва своевременно и адекватно да бъде отстранен.

2.2.3     Младежи. Предлагането на инициативи за насърчаване на младежите, които търсят стажуване и чиракуване, е стъпка към подобряване на трудовия климат. Мрежата EURES вече участва в европейски проекти за младежта и има потенциала да спомогне, посредством обективното разглеждане на резултатите от тяхното изпълнение и при ползване на интегриран подход, да допринесе за подобряване на осведомеността относно опасностите в процеса на наемане на младите хора на стажантски позиции и тяхното решаване или избягване. Все повече младежи упражняват правото си на трудова мобилност в друга ДЧ за начало на своя трудов опит. За съжаление, факт са и множеството нерегламентирани и вредни практики, прилагани при оформянето на този тип заетост, произтичащи най-вече от разликите в стандартите на ДЧ и различното приложимо законодателство. Засега инициативата, таргетираща младежи на възраст 18—35 години, включва единствено Your first EURES Job project (YfEj[4]). ЕИСК настоява да се направи оценка на тази инициатива и да се прецени нейната ефективност и ефикасност, както и порталът да предоставя структурирана информация по ДЧ за правата и задълженията на стажантите/чираците, както и за приложимото законодателство.

2.2.4     Лица в предпенсионна възраст. ЕИСК приветства факта, че продължителността на живот в Европа се увеличава, но е силно обезпокоен от ефектите, които тенденцията към увеличаване на застаряващото население в Европа оказва на пазара на труда. С цел пълноценно и възможно най-дълго използване на потенциала на възрастните хора посредством прилагането на възможностите на EURES, е препоръчително да се разработят общоевропейски програми, свързани с насърчаване на оставането на възрастните в заетост подобно на Senior expert services in Germany (SES[5]). Делът на възрастните хора на пазара на труда непрекъснато се увеличава, което изисква специфични мерки и стимулиране. Демографските предизвикателства[6] пред европейския пазар на труда изискват нови подходи и мерки, координирани и наблюдавани по отношение на постигнатите резултати. В този контекст EURES разполага с отличен технически и човешки ресурс и обезпеченост, които по-активно и насочено да бъдат използвани за целите на инициативи, свързани с насърчаването на заетостта при застаряващото население. Към момента инициативата, предложена от мрежата, е Reactivate[7], като ЕИСК препоръчва да бъде направена оценка и на тази инициатива и да се прецени нейната ефективност и ефикасност.

2.2.5     Работодатели. ЕИСК счита, че мрежата EURES следва да дава достъпна и разбираема информация към работодателите, които я използват, като порталът следва да е насочен не само към трансграничната мобилност, но и да насърчава мобилността в рамките на ДЧ. За да бъдат равнопоставени всички работодатели, следва да бъдат дадени ясни насоки за справяне с административните пречки при наемането на лица от други ДЧ, констатация направена в доклада за оценка на мрежата от 2019 г. — Study supporting the ex-post EURES evaluation and the second biennial EURES report[8]. В условия на дефицит от работна сила, най-вече квалифицирана такава, срещан във всички ДЧ, мрежата EURES следва да дава актуална информация и за националния недостиг и излишък на работна ръка във всяка ДЧ, като насърчи и координация на действията на ДЧ за равномерно разпределение на търсещите работа с цел укрепване на общоевропейския пазар на труда.

2.3          ЕИСК същевременно си дава сметка, че повишаването на квалификацията и преносимите умения са от съществено значение за укрепване на уменията на работната сила и създаване на качествени и устойчиви работни места. За целите на качественото подобряване на шансовете за влизане в заетост на търсещите работа лица, ЕИСК предлага функционалностите на портала EURES да се разширят с подходяща информация за възможностите за образователна мобилност, насочена към възможностите за обучение в други ДЧ, предоставяни от частни и държавни организации и институции, включително от други портали/мрежи на ЕК, като SALTO[9]. Подобна информация, събрана на едно място, към момента не е налична. Допълването на информацията на портала в тази насока би било възможно при засилване на колаборацията с обучителните и образователни организации и институции. По този начин електронният портал на мрежата може да се превърне в солидна платформа за предлагане на единни решения, свързани с обучение, заетост и защита на интересите на търсещите работа и на работодателите.

2.4          ЕИСК счита, че ограничената роля на портала EURES като „посредническа платформа“ за търсене и намиране на работа, още повече след възлагане на администрирането му от ELA, следва да бъде преоценена и разширена. Необходимо е функциите на съветниците на EURES в отделните ДЧ, които към момента включват предоставянето на информация, насоки и наемане на работа, и на търсещи работа, и на работодатели, да бъдат надградени и допълнени със сигнални функции при нарушения на трудовото законодателство, улеснена връзка с представители на инспекциите по труда и други контролни органи. Това изисква много по-добра колаборация между публичните служби по заетостта и инспекциите по труда на национално ниво, както и да се направи връзка с Платформата за декларирана заетост.

2.5          ЕИСК апелира също към развиване на устойчиви правила при работата на мрежата EURES за превенция и контрол на публикуваните обяви, както и на организирането на трудови борси в различните ДЧ. Необходимо е създаването на общовалидни правила и механизми във всяка ДЧ за извършване на първичен контрол, проверка на рискови работодатели и временна забрана на достъпа им до портала. Следва да бъде разработена подходяща система за защита на правата на трансграничните работниците чрез съответните мрежи и организации за социално сътрудничество.

2.6          EURES трябва да играе по-активна роля в избягването на дисбалансите в националните пазари на труда. Мрежата следва да предоставя информация и да отчита специфичните дефицити и свръхпредлагане на работна сила, като превентира в определени периоди масовото привличане на дефицитни кадри, най-вече от висококвалифицираната заетост, които са изключително важни за икономиката на държавата. За много ДЧ изтичането на подобни кадри (brain drain) към страни с по-висок жизнен стандарт вече представлява заплаха за собствените им екосистеми. ЕИСК препоръчва мрежата да набира и анализира информацията относно дефицитните кадри по държави и да създаде ясен алгоритъм за работа при организиране и участие в дейности, свързани с рекрутиране на дефицитни кадри. За целите на подобряване на видимостта и актуалността в дейността на мрежата е необходим повторен прочит на това какви свободни позиции се публикуват на електронния портал на EURES[10] от съветниците по държави. Към момента на портала са видими милиони обяви от националните бази данни на службите по заетост, но голям процент от тях не е приложим като изисквания към всички европейски граждани. Това създава усещане за мащабност, но от друга страна трябва да се анализират ефективността на подобен подход и крайният резултат. ЕИСК отново подчертава необходимостта от търсене на балансиран подход при наемане и предлагане на работна сила, който отчита дефицитите и излишъците от работна сила в отделните ДЧ.

2.7          ЕИСК настоява за уеднаквяване на подхода при работа на съветниците на EURES в отделните ДЧ посредством обмяна на добри практики и изработването на единни ръководства. Следва да се подобри обратната връзка между различните участници в процеса на консултиране и посредничество. В някои ДЧ няма регулаторна рамка, която да изисква обратна информация и отчитане на реалните назначения на лица, вследствие намиране на работа по линия на мрежата ЕURES. Препоръчваме да се възложи на Европейския координационен офис, като обединяващо звено, да събира и анализира подобен тип информация по ДЧ. На тази основа ще бъде възможно да се вземат навременни и адекватни решения за подобряване на функциите на мрежата или надграждане на нейните функционалности. ЕИСК счита, че обратната връзка между работодатели, работници и публичните служби по заетост /ПСЗ/ е от ключово значение за отчитане на ефективността на EURES.

2.8          ЕИСК обръща внимание и на факта, че с напускането на един от основните участници на европейския пазар на труда, какъвто е Великобритания, е необходима допълнителна гъвкавост и калибриране на процесите, свързани с обработката, защитата и трансфера на лични данни, трудови права, работа с посреднически агенции на местно равнище и в границите на Съюза. Навременната реакция и адаптиране на мрежата към излизането на Великобритания от ЕС е от ключово значение за сигурността на процесите, съпътстващи посредническите дейности, както и качествената и безопасна обработка на лични данни на гражданите на Съюза. Необходимо е да се подсигури достатъчно качественото информиране и адресиране на проблеми на европейските граждани, чиито лични данни са трансферирани през мрежата и се намират вече в посреднически организации на територията на трета държава. Тези процеси пряко касаят работата на мрежата EURES и е необходимо да бъдат правилно и своевременно отразени в юридическата база — при доказана необходимост — може и под формата на ревизия на Регламент (ЕС) 2016/589 и неговите Решения за изпълнение.

 

Брюксел, 19 януари 2022 г.

 

Christa Schweng,
председател на Европейския икономически и социален комитет

 

NB:      Следва приложение:

Appendix 1

Legal basis

 

  1. This opinion[11] is based on Regulation (EU) 2019/1149 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 establishing a European Labour Authority, amending Regulations (EC) No 2004/883, (EU) No 2011/492, and (EU) 2016/589 and repealing Decision (EU) 2016/344 and Regulation (EU) 2016/589 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2016 on a European network of employment services (EURES), workers’ access to mobility services and the further integration of labour markets, and amending Regulations (EU) No 492/2011 and (EU) No 1296/2013.

 

  1. Since its launch in 1994, EURES has been a network for cooperation between the Commission and the PES to provide information, advice and recruitment or placement for the benefit of workers and employers, as well as any citizen of the Union wishing to benefit from the principle of the free movement of workers, through its network of advisors and via online service tools available on the European Job Mobility portal (EURES portal).

 

  1. One of the objectives of the Regulation is to give Union citizens priority in filling vacancies in order to strike a balance between the supply and demand for employment in the Union. To this end, a common IT platform was organised. With the adoption of Regulation (EU) 2019/1149, the EURES network became part of the functional units of the European Labour Agency. Its management body was required to submit to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, by mid-May 2021, an ex-post evaluation report on the implementation and results of the Regulation.

 

  1. One of the main priorities for the MS and the EU in 2020 was to develop a new coordinated employment strategy that keeps pace with the changing conditions of economic and social sustainability. Its main aim is to facilitate and promote lifelong learning (it is possible to talk about a labour market based not on occupations, but on skills) to create a more skilled and adaptable workforce, reduce social and economic disparities across the Union, and ensure the transparency, sustainability and effectiveness of social dialogue.

 

  1. In its resolution of 13 March 2019 on the European Semester, the European Parliament stressed that the EU’s social objectives and commitments were as important as its economic objectives. It called for social rights to be reinforced through the implementation of the European Pillar of Social Rights in order to combat poverty and rising inequality and enhance social investment. In the context of the European Pillar of Social Rights, all actors involved in the process of integrating citizens into employment throughout the EU and EEA must be in compliance and calibrate their activities as much as possible so that all have equal opportunities to make a start and to develop with dignity[12]. These efforts are actively supported by the ELA and require optimisation of the potential and resources of all functional units to achieve a sustainable outcome[13].

 

_____________

[1]           В свой анализ от 28 април 2021 г., публикуван в Migration Data Portal, експертите от International Organization for Migration (IOM) Леа Вон Мартиус и д–р Мартина Манке казват: „Липсата на политически приоритет на проблемите на сезонните работници със сигурност е виновна. Това се твърди от всестранните, съдържателни данни по въпроса: значителните подценявания на тези работници и разпокъсаните данни за въздействието на COVID-19 върху тяхното движение, условията на труд и здравето, подкопават правата на работниците и застрашават тяхното здраве и общественото здраве, и в крайна сметка продоволствената сигурност. Броят на съществуващите данни не ни дава представителна картина на сектора и ролята на мигрантите в него. Това създава сериозни пропуски в информацията, необходима за разработването на ефективни политики и за наблюдение на въздействието на свързаните с COVID-19 политики върху сезонните работници мигранти.“

[2]           В свой анализ от 28 април 2021 г., публикуван в Migration Data Portal, експертите от International Organization for Migration (IOM) Леа Вон Мартиус и д–р Мартина Манке казват: „Липсата на политически приоритет на проблемите на сезонните работници със сигурност е виновна. Това се твърди от всестранните, съдържателни данни по въпроса: значителните подценявания на тези работници и разпокъсаните данни за въздействието на COVID-19 върху тяхното движение, условията на труд и здравето, подкопават правата на работниците и застрашават тяхното здраве и общественото здраве, и в крайна сметка продоволствената сигурност. Броят на съществуващите данни не ни дава представителна картина на сектора и ролята на мигрантите в него. Това създава сериозни пропуски в информацията, необходима за разработването на ефективни политики и за наблюдение на въздействието на свързаните с COVID-19 политики върху сезонните работници мигранти.“

[3]           https://ec.europa.eu/eures/public/bg/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/seasonal-worker-a-guide-to-your-rights

[4]           https://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home

[5]           https://www.ses-bonn.de/en/about-us

[6]           По данни на Евростат коефициентът на зависимост за застаряване (лица на възраст 65 и повече години като дял на населението в трудоспособна възраст 16—65 г.) в ЕС ще се движи от 27,8 % през 2013 г. до 39,5 % през 2030 г. и може да достигне 47,6 % и 43,6% съответно за Дания и Латвия.

[7]           https://www.reactivatejob.eu/en/home

[8]           https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=bg&pubId=8370&furtherPubs=yes

[9]           https://www.salto-youth.net/.

[10]         https://ec.europa.eu › eures › public.

[11]         This opinion is based on data from Eurostat, a 2018 report by the World Bank, work by European and national labour market analysts on social dumping, the papers International labour migration – economic aspects by Velko Marinov and Putting in place jobs that last by Francesca Froy and Sylvain Giguère, drawn up under the LEED programme, Regulation (EU) 2016/589 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2016 on a European network of employment services (EURES), workers’ access to mobility services and the further integration of labour markets, and amending Regulations (EU) No 492/2011 and (EU) No 1296/2013, etc.

[12]         https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en

[13]         Opinions concerning the activities of the network have also been drawn up in previous periods. For example, the EESC opinion on the Identification of outstanding barriers to mobility in the internal labour market; https://www.eesc.europa.eu/our-work/opinions-information-reports/opinions/eures; https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/impact-study/study-youth-employment/related-opinions