ДО
Г-Н  ИВАН ИВАНОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

 

Обръщаме се към Вас в качеството Ви на принципал на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, както и орган на управление на същите, съгласно  чл. 167 от Закона за горите.

Съгласно чл. 168 т. 5 и т. 8 от Закона за горите, органът на управление утвърждава годишните финансови планове и одобрява годишните финансови отчети на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите.

Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“, като национално представителен синдикат на работещите в сектор горско стопанство, проведе множество срещи със синдикални активисти и наши членове, работещи в държавните горски и ловни стопанства към държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите. На тези срещи бяха обсъдени постигнатите положителни финансови резултати в голяма част от стопанствата. Като така са изпълнени финансовите планове за 2021 г. След направения анализ на дейността на предприятията, натовареността на служителите и нарасналата инфлация, се обръщаме към Вас с искане за увеличение на основните работни заплати на заетите в държавните горски и ловни стопанства в размер на 30% считано от 1 януари 2022 г.

 Извън конкретната икономическа ситуация в страната, допълнително основание за това наше искане е чл. 3 от Наредба № 22 от 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работна заплата в държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите и техните поделения. При положителни финансови резултати, средствата за работната заплата следва да се формират съобразно финансово-икономическото състояние на държавните предприятия и съответните горски и ловни стопанства.

Тъй като все пак има и някои териториални поделения, които регистрират загуби, приемете настоящото като сигнал и призив да се провери дейността на ръководствата на въпросните поделения. Напомняме, че финансово-икономическото състояние на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите е отговорност и на управителния съвет, съгласно чл. 167 т. 2. И настояваме да се търси отговорност на управителните съвети относно допуснатото лошо финансово състояние на поделенията, които дори в настоящата обстановка приключват годината с лоши резултати.

Ние, работещите на терен в държавните горски и ловни стопанства, изпълняваме съвестно нашите служебни задължения, които се увеличават с всяка промяна на прилаганата нормативна уредба. Изпълняваме определените ни финансови планове, а в крайна сметка се оказва, че сме работили на загуба, въпреки че цената на дървесината отбеляза значителен ръст, увеличи се и търсенето. Това се вижда от обема на нашата работа всеки ден. Все по-често се налага да работим след 17 ч., както и събота и неделя, а този труд не се заплаща.

Уважаеми господин министър,

Надяваме се да удовлетворите нашето справедливо искане за увеличение на основната работна заплата с 30% на работещите в държавните горски и ловни стопанства, считано от 1 януари 2022 г.

Готови сме да отстояваме това наше искане с всички позволени от закона средства.

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

АНЕЛИЯ ИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НФ “ЗГС“ НА КТ „ПОДКРЕПА“