Уважаеми колеги, информираме ви накратко, че в края на месец октомври тази година се състоя финалната онлайн среща на експертите по проекта, във връзка с проведеното изследване на национално ниво (част 2.1. от Работния план). След което на партньорите беше изпратен и българския доклад върху сектора на транспорта (“Поглед към транспортния сектор в България – национални практики в областта на командированите работници”).

Основните изводи, които бяха направени във връзка с изследването са няколко:

  • В повечето случаи шофьорите в автомобилния транспорт работят самостоятелно и далеч от определена база. Това ограничава възможността за общуване и консултация с тях;
  • Недостатъчно е ефективното използване на професионалния опит на шофьорите в автомобилния транспорт при консултации за законодателни промени;
  • Много шофьори в автомобилния транспорт са изложени на стресови ситуации, свързани основно с кратки срокове. В резултат на това много от тях са принудени да водят нездравословен начин на живот, често ядат полуготови продукти и не могат да правят упражнения за тялото;
  • Действителното заплащане при командироване на водачите, работещи в международния сухопътен транспорт, които редовно са изпращани от България в други страни от ЕС е значително под приложимата минимална работна заплата в страната, в която отиват;
  • Проблемът с икономията на гориво в сектора насърчава шофьорите да управляват превозните си средства по начин, който може да застраши пътната безопасност (например, като карат възможно най-дълго със свободна скорост при спускане);
  • В България много често работещите в транснационалния транспорт не се смятат за „командировани“, съответно не търсят правата си (свързани с Директивата за командированите работници). По този начин водачът никога не може да се възползва от основните правила за минимална защита, определени в тази европейска директива;
  • Основният проблем, дори след приемането на пакета за мобилност (наричан „пакет Maкрон“) е, че собствениците най-често принуждават своите служители (шофьори) да сключват договори с компанията като еднолични търговци. Това е начин да се заобиколят правилата, наложени от Директивата, без реално да бъде нарушен законът. Проблемът с този нов модел на работа е фалшивото класифициране на работещите като независими изпълнители, внасящо високо ниво на несигурност;
  • Налице е социален дъмпинг и българските шофьори предпочитат да са евтина работна ръка в по-богатите страни (Западна Европа), вместо да работят в България на по-ниска заплата;
  • За синдикатите изглежда има проблемна комуникация в този сектор – служителите в него не се интересуват толкова от синдикалната работа;
  • Като цяло има липса на нови, модерни, мобилни, виртуални форми на комуникация по отношение на синдикалните канали в България, които ясно да изясняват необходимостта от защита на правата на работещите и в сферата на международния транспорт.

   Тъй като сред основните цели на проекта са подобряването на сътрудничеството между съответните заинтересовани страни (социални партньори, публични институции, частни фирми) при командироването на работещи; и оказването на помощ и подобряване защитата на правата на същите – ние смятаме, че в бъдеще са необходими активни действия спрямо съществуващите проблеми в посока на социална интеграция и синдикализация, както и основна промяна в трудовата култура на работещите. Приоритетни за действията ни си остават: консултирането и работата в мрежа за работещите в транспорта; национални срещи на експертно ниво с цел обмен; обучения; използване на социалните мрежи;  транснационални семинари.

   От 1 декември 2021 г. започва втората половина на проекта PIT – posting in transport, който ще продължи до края на месец август 2022 г. Работата по текущата част 2.2. (за завършване на т. 2 от Работния план) е свързана със съставяне на обучителен модел за синдикалисти по проблемите на командированите работещи в транспортния сектор на международно ниво.

   Съобразно санитарните мерки за безопасност като отговор на пандемията – всички събития по проекта се провеждат онлайн.


Проект VS 2020/0481 “PIT – Posting In Transport” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз

Конфедерация на труда “Подкрепа“  е партньоp с BTB ABVV /Белгия/ и GWU /Малта/. Водеща организация е италианският синдикат GISL, като тук взимат участие и четири асоциирани партньора от Албания, Румъния, Англия и Словения.