За качествени работни места, за равенство и демокрация в Европа!

През май 2014 г., гражданите на ЕС ще бъдат приканени да изберат нов парламент. Този избор оказва влияние върху живота на всички нас. Европейският съюз регистрира рекордни нива на безработица – 26,5 милиона безработни, от които 5,7 милиона млади хора, нарастване на несигурността и неравенствата. В много страни социално-икономическите последици от управлението на кризата достигнаха границите на социално приемливата цена. Европейският съюз в продължение на десетилетия постигаше напредък, изгради своя „социален модел“, който сега е застрашен. Това се дължи на наложените мерки, а не на самия ЕС. Отговорите, давани ни от популистите от всички партии са опасни и са в противоречие с нашите ценности.

Европейският парламент може и е доказал, че провежда различна политика. През последните години, членовете на ЕП проведоха серия от конкретни действия, съгласно изисквания на ЕКП, напр. относно регулирането на банките или ограничаването на бонусите на банкерите, или относно данъка върху финансовите операции, въвеждането на гаранция за младежите или въвеждането на социални и екологични клаузи при обществените поръчки това са само някои постижения.

За да продължим да се развиваме в правилната посока трябва за изберем, кои ще бъдат способни да променят курса на управление, да изградят европейски проект, основан на социалния прогрес, който да сложи края на строгите икономии, на безработицата, на бедността, на неравенствата, на социалния и данъчен дъмпинг.

Ние настояваме за:

Качествена заетост
– Абсолютният приоритет е подкрепата на заетостта. Един европейски, предполагащ амбициозен план ще подготви Европа да се справи с предизвикателствата на 21-ви век. Подобен план трябва да бъде насочен към растеж и качествени работни места. Тази дългосрочна и краткосрочна програма ще изисква финансиране в рамките на един или два процента от БВП на ЕС и ще подпомага амбициозната европейска иновационна политика, научно-изследователската дейност, обученото и квалификацията, устойчивото развитие на индустрията и услугите. Планът ще улесни модернизацията и справедливия преход на ЕС към нисковъглеродно общество. Тази програма трябва да бъде придружена с незабавно прекратяване на политиките на строги бюджетни ограничения.
– Включване като приоритет в европейското право на основните социални права и икономически свободи за свободното движение на работници и услуги посочени в протокола за социалния напредък, приложен към Договорите за учредяване и функциониране на ЕС.
– Прилагане на колективно договаряне и спазване на принципа за автономност на социалните партньори. Активното насърчаване на социалния диалог на всички нива трябва да бъде гарантирано, особено в областта на договарянето на заплатите.
– Несигурната работа трябва да бъде победена. Да се прекрати злоупотребата с нетипични договори. Минималната работна заплата в страните, където синдикатите считат за необходимо, да се увеличи. Достойното заплащане ще допринесе за растежа и за вътрешното търсене. Минималният осигурителен доход ще бъде въведен въз основа на общи европейски принципи. За да има гарантиран достъп до образование и обучение за всеки, ще бъдат създадени секторни програми за обучение.
– Здравето, безопасността и хигиената на работното място трябва да бъдат гарантирани. Една нова амбициозна европейска стратегия трябва да бъде бързо разработена и приложена.

Равнопоставеност

– Сближаването и социалната справедливост трябва да бъдат възстановени. Трябва да се намалят нарастващите неравенства между държави, региони и територии, между богати и бедни, между мъже и жени. Ефективни и обвързващи мерки трябва да се предприемат за борба срещу социалния дъмпинг, срещу нелоялната конкуренция, като се гарантира на всички работници равно заплащане и равни права за работа. Работниците мигранти трябва да бъдат третирани наравно с останалите работници и да бъдат защитавани.
– Непрекъсната борба във всички нива на продължаващата дискриминация. Расизмът, ксенофобията, национализмът и екстремизът от всякакъв вид трябва да се изкоренят. Мобилността трябва да бъде честна, справедлива и да бъде резултат от свободния избор на личността. Трябва да се засили солидарността между поколенията. Целенасочени действия трябва да бъдат насочени към преодоляване на различията между половете.
– Обществените и социалните услуги трябва да повишат качеството си. Международните търговски споразумения трябва да се спазват от всички.
– Социалната сигурност – включително и правото на адекватна пенсия – са основни човешки права. Тяхното финансиране трябва да се споделя и разпределят справедливо.
– По-праведлива данъчна политика. Сериозни и строги мерки са необходими за борба с данъчните измами, срещу избягването на данъци или укриването им, но също и срещу корупцията, нелегалната работа и спекулациите. Данъчното облагане в Европа трябва да бъде прогресивно и с преразпределителен характер. Данъчната основа и ставка за корпоративния данък трябва да бъдат хармонизирани, сегашната средна ставка от 25% в Европа може да послужи като отправна точка. Тази политика включва и засилване на надзора на финансовите пазари и върху финансовите институции в услуга на реалната икономика.

Демокрация

– Прозрачност, законност и отговорност за контрол върху управлението.
Под претекст на кризата,множество антидемократични и неподходящи мерки бяха наложени. Известната „Тройка“ (Европейска Комисия-ЕЦБ-МВФ) нямат никакъв мандат, посочен в законодателството на ЕС. Методът, използван за постигане на данъчната спогодба изключи всякаква сериозна ангажираност на гражданите и на Европейския парламент. Европейският парламент трябва да се противопостави на подобни процедури.
– Засилване на правомощията на Европейския парламент за контрол и влияние върху европейските политики и законодателство. Парламентаристите трябва да гарантират, че работата им ще остане прозрачна за широката общественост. Преговорите при закрити врати следва да бъдат само изключение.
– Европейският бюджет трябва да подпомага устойчивия растеж, качествените работни места и социалния прогрес.
– Стриктно спазване от страна на ЕС и неговите държави-членки на европейските и международни законодателни инструменти като конвенциите на МОТ.

Социална визия за Европейския съюз съществува гласувайте на 14 май 2014 г. за тези, които ще я защитят!