Във връзка със започващите днес пролетни срещи на Международния валутен фонд /МВФ/ и Световната банка, Международната Конфедерация на Профсъюзите /МКП/ призовава за решителни реформи в тези Международните финансови институции /МФИ/, които да гарантират зачитането на демокрацията.

„Борба за демокрация“ е призив, който МКП отправя към обществото, и този месец поставя фокуса на синдикалните организации по целия свят върху борбата за по-демократични  общества, което означава много повече от свободни и честни избори. В центъра на кампанията „За демокрация“ е предложението на синдикалните организации за Нов социален договор, който да гарантира на работещите достойни и устойчиви работни места, права, добро заплащане, универсална социална защита, равенство и приобщаване. Подкрепата на стремежа за повече демокрация е в полза на всички работещи хора. В този смисъл, Международните финансови институции (МФИ) задължително трябва да променят своя курс и решително да подкрепят националните правителства в прилагането на Нов социален договор. Само така,  с реални резултати, те ще окажат подкрепа на работещите:  чрез гаранции за работните места, спазване на трудовите права, достойни заплати, социална защита, равнопоставено третиране и  приобщаване.

Международните финансови институции /МФИ/ могат да имат своята конструктивна роля в борбата за демокрация на глобално ниво, ако решат да подкрепят политики, които  дават приоритет на спазването на  човешките права и на по-справедливи финансови системи, гарантиращи справедливо сътрудничество и сигурност между нациите.

По повод започващите пролетни срещи, Генералният секретар на МКП Люк Триангъл заяви: „Демокрацията започва на работното място със спазването на  фундаменталните синдикални права и продължава със зачитането на основните свободи. Сега тези принципи могат да бъдат подкопани на най-високо ниво, ако продължи подкрепата на доминиращите в момента неолиберални политики на строги икономии. Затова е задължително Международните финансови институции да предприемат и осъществят демократични реформи на своите структури, за да бъдат в състояние ефективно да се справят с множеството кризи, породени от невъзможността на много страни да покриват задълженията си по държавните дългове. Тези страни се борят не само с невъзможността да плащат  дълговете си, но и с несигурността на  глобалната икономика, която работи единствено в полза на богатите“.

Въпреки постоянните синдикални искания за нов социален договор, с нови насоки и подходи, резултатите до момента са разочароващи. На практика, политическите съвети на МФИ най-вече подкопават достойния труд, социалната защита, доброто управление и демокрацията.

По тази причина МКП отново призовава за реформи на Международните финансови институции чрез:

  • Промяна в политиките, които сега подкопават качеството на работните места, и подкрепа на политики, които адекватно да отговорят на големите трансформации, в резултат на изменението на климата и цифровия преход. Без реформи, тези трансформации допълнително ще разделят света между страни, които се възползват от новите технологии и имат по-висока производителност, и други, на които средствата им за препитание ще бъдат унищожени.
  • Разрешаване и облекчаване на задълбочаващата се дългова криза. Работниците продължават да бъдат ощетени от неуспехите на международната финансова система да се справи с дълговата криза. Страните по света продължават да се подчиняват на мерки за икономии, включително съкращават социални разходи и приватизират собственост за да получат в замяна на спасителни заеми.

В заключение, в тежко време на недостатъчни инвестиции, конфликти и нарастващ антидемократичен екстремизъм, международното синдикално движение настоява Международните финансови институции реално да се ангажират и да подкрепят призива на работниците за Нов социален договор.

Тези организации са лидерите на международната финансова система, разполагат с ресурси и мандат да определят посоката на глобалното развитие и трябва да се променят, за да изпълнят своя ангажимент за справедливо и устойчиво развитие по света, постигнато  чрез достоен труд.