За периода януари 2014 г. – септември 2014 г. експертите и специалистите от Информационните бюра „Достоен труд“ са консултирали общо 2652 бенефициенти, от които 1547 са жени. Запазва се тенденцията най-големият брой обслужени лица да са наетите – 2277, от които 1367 са жени, следвани от учащите – 281, от които 139 са жени. Самонаетите лица са 82, от които 35 са жени и други неактивни лица – 12, като 6 са жени. Възрастовата структура на консултираните от експертите на ИБДТ бенефициенти е най-разнородна. Най-много са консултираните лица от групите 45-54 години – общо 682 човека, от които 405 са жени и 35-44 години – общо 623 са консултирани – 400 са жени. Следват групите от 25-34 години – консултирани общо 473 човека – 276 са жени, от 55-64 години – общо 434 души са консултирани – 245 са жени и 19-24 години – общо 287, от които 146 са жени. От 15 до 18 години са консултирани 105 човека – 50 са жени, а над 64 години са консултирани 48 човека, от които 21 са жени.
По показател образование най-много са с висше образование – 1335, от тях 914 са жени, със средно образование – 951, от тях 444 са жени и с основно образование – 202, от тях 113 са жени.
За отчетния период на ИБДТ са организирани и проведени:

– Мобилни приемни – 34;
– Стационарни приемни – 74;
– Индивидуални консултации – 1507;
– Отговори на въпроси от СИБДТ и през информационната система – 301;
– Специални събития – 9;
– Обучения на работното място – 26;
– Консултирани работодатели – 211.

Информационните събития се реализират в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.