ДО
ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

 

Уважаеми дами и господа,

Национална федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“ е национално представителна организация на работещите в сектор „Горско стопанство“. С особено внимание проследихме публичните дискусии между политическите партии за постигане на коалиционно споразумение за управление на България по отделни сектори. С настоящото изразяваме своята позиция относно коментираните идеи, свързани с политиката по управление, контрол и стопанисване на българската гора.

Горите на Република България са:

 • Най-голямото природно и национално богатство, покриващо 37% от територията на страната;
 • Най-важният и основен природообразуващ фактор на територията на страната с трансгранично значение;
 • Огромен ресурс от многобройни възобновяеми горски ресурси, някои със стратегическо значение;
 • Източник за изпълнение на множество безценни публични функции и екосистемни услуги, независимо от нейната собственост, като у нас тя е 86% обществена – държавна и общинска;
 • Убежище на уникални диви животни, биоразнообразие и генетичен фонд – 3750 висши растителни видове, 383 видове птици и 94 видове бозайници;
 • Фактор и гаранция за качество на живот на българите, поради това че осигуряват 85% от водите;
 • Поминък на над 100 хиляди работещи директно и индиректно в горското, ловното стопанство, дърводобива, дървообработването, мебелната и целулозно-хартиената промишленост, които устойчиво и с родни ресурси произвеждат около 5% от БВП на страната;
 • Елемент от националната сигурност на страната ни и богатство, завещано за опазване от дедите ни в името на бъдещето на децата ни.

Като социално отговорни представители на работещите в този толкова значим за икономиката на страната ни сектор, винаги сме настоявали за неговото професионално управление в полза на обществото. Винаги сме настоявали партийността да излезе от него и той да се управлява от истински професионалисти, избрани с публичен конкурс и доказали своята отдаденост към българската гора.

За съжаление, този наш безценен ресурс беше използван от някои партии за трудоустройване на близки до тях лица и фирми, като допринесе за невиждани до момента корупционни практики, които обезкървиха горскостопанската система както финансово, така и откъм човешки капитал. Въпреки неуморния и всеотдаен труд на хиляди специалисти днес става ясно, че финансовите показатели на държавните горски предприятия са меко казано незадоволителни. Оказва се, че отредените за тях финансови потоци не са инвестирани целесъобразно и законосъобразно. Не са инвестирани в активи и персонал, които да гарантират устойчивото развитие на сектора. За сметка на това днес има опасност от поредна криза в сектора, която за пореден път да унижи подложената на своеволия, работеща често с опасност за живота й лесовъдска гилдия.

Обръщаме се към Вас, като вече избрани народни представители и кандидати да управлявате България, на които обществото даде своето доверие с надежда да се справите с невижданата по размерите си корупция, която обрича всички нас да останем на последния ред във всички класации по доходи и жизнен стандарт в сравнение с останалите държави членки на Европейския съюз. Ето защо, настояваме за включване в коалиционното споразумение в частта политики за горския сектор следните спешни действия:

 1. Подготовка и приемане на нов Закон за горите и Закон за лова и опазване на дивеча, които да гарантират незабавно структурно-административна реформа в горския и ловния сектор, като за целта се създаде Държавна агенция по горите на пряко подчинение на министър-председателя. В България имаме натрупан опит от действието на такава структура, по времето на която доказано управлението на сектора беше единно, ефективно, многофункционално и комплексно. Такова управление, което да гарантира устойчиво развитие на сектора. Самостоятелната структура на Държавната агенция по горите ще гарантира повишаване в ранг на работещите специалисти, изпълняващи контролни функции и ще подсигури самостоятелно бюджетиране на програмите. Само така могат да се удовлетворят очакванията на обществото за запазване на екологичната и социалната роля на горите. В същото време Агенцията ще съчетае в себе си най-важната държавна функция за концентриране на експертиза, с помощта на която да се осъществява политиката в областта на горското и ловното стопанство, дърводобива, дървообработването, мебелната и целулозно-хартиена промишленост. Това ще даде възможност за управлението на възпроизводството и стопанисването на горите, като се гарантира балансът между икономическите, екологичните и социални функции на горския фонд и достойни работни заплати за хилядите работници в сектора.
 2. Официално да се запише, че горите и горското стопанство са елемент от националната сигурност на страната. Държавата е доказано най-добър стопанин на българската гора. Ние настояваме за изготвяне на обективен, експертен анализ за резултатите от публично-частните партньорства и тези от тях, които не са в интерес на българското общество, не допринасят за устойчивото развитие на гората и дивеча, да бъдат прекратени мигновено. Гарантираме, че наистина професионално изследване би доказало, че отдаването на държавна горска и ловна територия дългосрочно на частния бизнес носи само разходи и загуба за държавата и е вредно за гората и дивеча.
 3. Да се преустанови порочният начин на функциониране и финансиране на системата. Осъществяването на общественополезните дейности и функции на горските и ловни стопанства следва да бъде приоритет. Установените дълготрайни зависимости при добива и продажбата на добитата дървесина от държавните гори трябва да бъдат прекратени. За целта част от публичните функции и дейности е необходимо да бъдат обвързани с финансиране от държавния бюджет, а останалата част от издръжката на системата да се финансира от приходите от дейността в държавните горски територии.
 4. Усъвършенстване на системата за образование, квалификация и преквалификация на работещите, с особен акцент върху техници-лесовъди, обучавани в центровете за професионална квалификация. Обособяване на единна система за набиране, развитие и задържане на качествени и образовани специалисти в системата. Промяна на категорията труд за пенсиониране. Въвеждане на единна система на заплащане за един и същ труд и една и съща длъжност, както и гарантиране на достойни работни заплати и здравословни и безопасни условия на труд.
 5. Повишаване прозрачността в сектор горско стопанство. Публичен достъп до системата за информация в горите – обвързване на данните за горите в горска информационна система, в която всяка информация е пълна, ясна и може да бъде достъпна през различни електронни устройства.
 6. Създаване на обществени консултативни съвети на всяко ниво на управление – община, област, район за планиране и национално ниво, включващи в състава си представители на всички заинтересовани страни. Това ще допринесе за възстановяване на доверието на обществото към лесовъдската колегия.
 7. Разработване на дългосрочни и финансово обезпечени програми за екологично образование на обществеността. Основен приоритет да бъде от най-ранна детска възраст да се възпитава любов и отговорно отношение към природата и в частност към българската гора.

Уважаеми дами и господа,

България е член на Европейския съюз. Ключовата значимост на горите в Европа е очертана в Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие 2030 г. и Стратегията на ЕС за горите 2030 г. – неразделна част от Европейския зелен пакт. В допълнение именно горите са тези, които по природен път, без да е нужно обществото да заплаща каквато и да е социална цена, абсорбират въглеродния двуокис, чийто излишък води до нарастване на заплахите от природни катаклизми.

Поради това, Ви призоваваме да бъдете отговорни в действията си по отношение на подготовката на политиката за развитие и реформа на горския сектор като основен фактор за постигане на климатичен неутралитет на страната и на ЕС. Досегашният модел на управление на българските гори не позволява постигането на целите, заложени в тези основополагащи стратегически документи на Съюза. Ето защо, НФ „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“ се присъединява към вече заявената позиция на Съюза на лесовъдите в България и други неправителствени организации, представляващи различни заинтересовани страни. Обръщаме се към Вас – политическите партии и коалиции, които се надяваме да постигнете разбирателство за управление на страната, да обединим усилия, за да защитим обществения интерес, като осигурим бъдещето на горите и да подпомогнем поддържането на тези ценни ресурси за поколения напред.

Тази отговорна задача изисква въпросите за развитието на сектора „Горско и ловно стопанство“ у нас да се поставят на най-високо държавно ниво и това е правителството на Република България, което в най-пълна степен би се осъществило чрез създаване на самостоятелно ведомство Държавна агенция по горите.

Призоваваме Ви да изпълните обещанието за подбор на отговорен експерт, с безспорен професионален опит, доказан в областта ръководител на тази институция. Човек, неопетнен с корупционни зависимости, за да постигнем извършването най-сетне на успешна реформа в сектора в името на устойчивото му развитие и утвърждаване достойнството на лесовъдската професия.

 

Анелия ИВАНОВА – председател на Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“