Проект „SOLID“ /SOcial diaLogue enhancement in response to COVID crisis challenges/ е насочен към укрепване на политиките и практиките на социалния диалог в България; повишаване на уменията на социалните партньори свързани с предизвикателствата на пазара на труда, породени от КОВИД кризата; стимулиране на двустранното сътрудничество с Норвегия чрез споделяне на опит, знания и добри практики; подобряване на сътрудничеството между работодатели и синдикати чрез укрепване на доверието между тях. Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта включват:

  • Проучване на добри практики от България, Норвегия и ЕС в сферата на социалния диалог, свързани с въвеждане на мерки по време на пандемия.
  • Разработване на карта на предизвикателствата на пазара на труда в България, породени от КОВИД 19 кризата.
  • Разработване на онлайн обучителни модули: управление на кризи и социален диалог; онлайн социален диалог; достойни условия на труд в дигитална среда и работа от разстояние; как да започнеш и водиш успешен социален диалог в условия на КОВИД 19.
  • Организиране на ателиета за социален диалог.
  • Организиране на посещение за обмяна на опит в Норвегия за прилагане на мерки в условията на криза.
  • Разработване на информационни бюлетини, проследяващи напредъка в изпълнението на проекта.
  • Промоционални дейности – пресконференция и информационен ден.

Срок на реализация: 2022 – 2024
Партньори: България, Норвегия
Водеща организация: – БТПП
Партньори: Конфедерация на работодателите, Норвегия (NHO) и КТ „Подкрепа“

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм

Програма Социален диалог-достойни условия на труд

 

Информационна брошура: