Вчера, 31 януари 2024 г., по време на среща на върха между социалните партньори в ЕС, синдикалните и работодателски организации се споразумяха за мерки, предназначени да преодолеят застоя в европейския социален диалог и да се справят с новите общи предизвикателства, като измененията в климата и цифровизацията.

Съгласно взетите решения, Европейската комисия се задължава да назначи специален пълномощник за социалния диалог. Това представлява само  една част от мерките за засилване на сътрудничеството, които са подробно посочени в „Тристранната декларация за жизнен европейски социален диалог“, приета на вчерашната социална среща на върха. Този специален пълномощник ще подкрепя социалния диалог на национално и европейско ниво, като чрез нова система за ранно предупреждение ще предотвратява  евентуални конфликти  между социалните партньори. Подобна нова позиция е опит да се възобнови  визията на Жак Делор за европейския социален диалог, визия прокламирана на първата социална среща на върха във Вал Дюшес, проведена на 31 януари  1985. Създаването на подобна позиция се налага също от факта че подписаната през юни миналата година между ЕКП и три европейски работодателски работна програма за социален диалог не се изпълнява. Например, договореността за изготвяне на  правно обвързващо споразумение за дистанционна работа, което да бъде приложено под формата на европейска  директива  още не се готово тъй като работодателските организации до момента не са представили  никакъв текст за обсъждане.

В този контекст, Европейката Конфедерация на Профсъюзите  посочва, че Декларацията приета на вчерашната среща е изключително навременна и тя ще създаде възможности за всички  участващи страни да подновят ангажимента си за социален диалог, да го  укрепят и да подобрят ефективността на  колективното договаряне. А това са основните  стълбове на европейския социален модел. Според ЕКП  социален диалог, който не дава резултати, не е полезен и не следва да бъде провеждан. Синдикалните организации имат нужда  от реална подкрепа за ефективен  социален диалог и колективно договаряне на всички равнища. Само така биха могли да бъдат постигнати добри резултати – подобряване на условията на труд и гарантиране на социален прогрес. Очевидно е, че  измененията в климата и цифровият преход оказват голямо влияние върху света на труда. Следователно, поемането на съвместни ангажименти за качествени работни места,  договорени чрез социален диалог  е  начина за постигане на конкурентоспособност и инструмента  за пълно прилагане на Европейския стълб на социалните права. В допълнение, ЕКП подчертава, че  именно сега е точния момент  Европейският съюз трябва да се върне към визията  за  социална Европа, която Жак Делор изложи във Вал Дюшес преди 39 години. Този момент трябва да се превърне в моментът, в който всички социални партньори да започнем да връщаме европейския социален диалог в неговите норми. В това начинание, поетият вече от срещата на върха общ ангажимент е от първостепенно значение!

Като част от този ангажимент за укрепване и интегриране на социалния диалог в изготвянето на политиките на ЕС, Европейската комисия, Съветът и европейските социални партньори се ангажират да предприемат следното:

Справяне с недостига на работна ръка и умения

Недостигът на работна ръка и умения, който се появява в много сектори, се превърна в пречка за устойчивия растеж. Бъдещата дългосрочна конкурентоспособност на ЕС трябва да върви ръка за ръка с качествени работни места и работна сила, която притежава правилните умения. Правото на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, както е посочено в принцип 1 от Европейския стълб на социалните права, е от съществено значение за подпомагане на всички работещи, безработни и незаети лица.

Въз основа на мерките, въведени от ЕС и неговите държави-членки, подписалите се страни се ангажират да дадат своя принос за привличане на повече хора на пазара на труда, подобряване на условията на труд, улесняване на признаването на квалификациите и интегриране на работници, идващи от чужбина, чрез социален диалог и колективно трудово договаряне.

Комисията, в сътрудничество със социалните партньори, ще представи план за действие за справяне с недостига на работна ръка и умения до пролетта на 2024 г.

Поставяне на европейския социален диалог в центъра на нашето бъдеще

Подписалите се потвърждават своя ангажимент за пълно зачитане и насърчаване на ролята на социалните партньори и двустранния социален диалог. Това включва пълно зачитане на правомощията на синдикатите и работодателските организации като участници в социалния диалог и на уникалната роля, която социалните партньори и социалният диалог имат на европейско и национално ниво. Ролята, която споразумението възлага на социалните партньори, разграничава социалния диалог от другите форми на консултации, като например диалога с гражданското общество.

Назначаване на Европейски пратеник за социален диалог

За да се насърчи и засили ролята на социалния диалог на европейско и национално ниво, в рамките на Европейската комисия ще бъде създаден специален европейски пратеник за социален диалог. Пратеникът ще подкрепя и координира изпълнението на съобщението на Комисията за укрепване на социалния диалог в ЕС, надграждайки мрежата от контакти на Комисията за социален диалог и ще бъде звеното за контакт за социалните партньоти, така че съвместно да се информират за проблеми, свързани със социалния диалог.

За тази цел Комисията ще създаде, след консултации с европейските социални партньори, механизъм за получаване на съвместни доклади от европейските социални партньори относно социалния диалог на ниво ЕС. При обстоятелства, при които социалните партньори съвместно установят, че социалният диалог не се зачита и не се насърчава по подходящ начин на ниво ЕС, пратеникът ще проследи и координира отговора, който Комисията ще даде на тези съвместни доклади.

Пакт за европейски социален диалог

Ще стартират поредица от двустранни и тристранни срещи, на които да се установят начини за по-нататъшно укрепване на социалния диалог на равнището на ЕС. Това включва институционална и финансова подкрепа от ЕС и изграждане на капацитет, включително чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), както и установен двустранен подход за договарянето, насърчаването и изпълнението на споразумения между социалните партньори. Целта е пактът да бъде сключен до началото на 2025 г.