ДО
Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА ТРУДА И  СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
 
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е

на Конфедерация на труда „Подкрепа“

Относно: Проекти на Закон за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЛАЗАРОВ,

За КТ „Подкрепа“ отказът на служебното правителство да внесе в Народното събрание проекти на трите национални бюджети за 2023 година е напълно неприемлив. Това означава замразяване на единственият доход за домакинствата, който зависи изцяло от управляващите и засяга всички български работещи – минималната работна заплата. Подходът „Дянков“ нанесе тежък финансов удар на българските граждани през 2010-2011 г. при настъпилата световна финансова и икономическа криза. С удължаването действието на държавния бюджет 2022, правителството отново прехвърля върху плещите на работещите цялата тежест на кризата.

Според нас, следващите промени трябва да се извършат незабавно, за да се гарантират запазването на жизнения стандарт на българските граждани:

 1. Увеличение на минималната работна заплата поне до 850 лв., за да отговори на част от насоките, записани в Директивата за адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз. Инфлацията септември 2022 спрямо година по-рано е 18,7%. За най-нискодоходните групи обаче тя е значително по-висока, тъй като те разходват месечните си доходи основно за храна и комунални сметки, чиито цени нараснаха най-сериозно през последната година.

Замразяването на МРЗ ще засегне не само работещите срещу минимално заплащане български граждани. МРЗ е репер при определяне на редица други трудови възнаграждения.

 1. Въвеждане на необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата. Напомняме, че България е единствената страна в ЕС, в която необлагаем минимум не се прилага под никаква форма, въпреки дългогодишните ни настоявания. Трудно може да се намерят примери за друга държава, в която пропорционалното данъчно облагане е съчетано с липса на необлагаем минимум. Това е изключително тежка форма на прехвърляне на отговорността за публичните финанси върху най-слабите членове на обществото.

Разбираме, че поради своя характер служебният кабинет се въздържа от предлагането на по-смели решения, но все някой трябва да внесе доза нормалност в българската данъчна система. Особено сега, когато обществото ни е изправено пред невиждани предизвикателства от всякакво естество.

 1. Данъчното облекчение за деца да стане част от ЗДДФЛ – макар в проекта на закон за удължаване действието на държавния бюджет за 2022 г. да е заложено продължаване на прилагането на увеличените размери на данъчното облекчение, то все още не е отразено в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Достатъчно е само едно правителство да „пропусне“ да го удължи отново, за да получават родителите само 20, а не 600 лв. отстъпка от годишния си данък.

КТ „Подкрепа“ настоява увеличеното данъчно облекчение да има постоянен характер, а за целта да бъде променен чл. 22в, ал. 1 от ЗДДФЛ както следва:

 1. 6 000 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;
 2. 12 000 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;
 3. 18 000 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.
 4. Увеличение на данък печалба – повече от година небитовите потребители източват доходите на държавните енергийни дружества, за да компенсираме изключително високите цени на електроенергията и да запазим конкурентоспособността на българската икономика. Зародилата се идея компенсации да не се изплащат на всички компании, макар и правилна, е неосъществима. Не съществуват обективни критерии, по които това се прави, а и администрирането на такова филтриране на бенефициенти изисква значителен административен персонал, което обезсмисля до голяма степен мярката. От друга страна, има компании, които получават по 50 млн. лв. компенсации месечно и благодарение на това формират огромни печалби.

Единственият справедлив начин за корекция е да бъде увеличена ставката на данък печалба. Така тези компании, които формират необичайно големи печалби, благодарение на изплатените им, иззети от държавните енергийни дружества, средства, ще се върнат в държавния бюджет, за да бъдат разходвани за увеличение на трудовите възнаграждения на работещите български граждани.

 1. Отмяна на ангажимента за започване на процеса по либерализация на енергетиката за домакинствата от януари 2023 г., за да не се налага те да бъдат подпомагани, особено след като в държавния бюджет подпомагане на енергийно бедни не е заложено. Опасяваме се, че обсъжданото прилагане на две тарифи няма да защити битовите потребители от очаквания пазарен шок, който вече удари бизнеса и всички небитови потребители като болници, детски градини, общини и пр.

Удължаването на бюджет 2022 ще замрази и редица плащания към работници и служители в различни сектори, а това ще доведе до лавина от стачки, тъй като никой доброволно няма да се съгласи той и неговите деца да платят за чужди грешки. КТ „Подкрепа“ отново обръща внимание на ключови проблеми в българската енергетика и държавност, които, ако останат нерешени, ще доведат до невиждано социално напрежение. Настояваме за:

 1. Увеличение на разходите за персонал в Агенцията по геодезия, картография и кадастър с минимум 20% със стара дата от 01.10.2022 г. Напомняме, че в средата на годината служителите там настояваха за 30% ръст, проявихме разбиране към сложната ситуация в публичните финанси и се съгласихме с предложеното ни 20% увеличение. В крайна сметка, включително след проведени разговори в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, се оказа, че Министерството на финансите отказва да осигури необходимото финансиране от 600 хил. лв. до края на настоящата година или малко над 2 млн. лв. за една календарна година. Агенцията се обезкървява. От началото на годината е напуснал 10% от кадровия състав, тъй като в частния сектор получават веднага поне двойно трудово възнаграждение. Но и частният сектор не може без да получава услуги от АГКК, именно затова МРРБ получи писма от бизнеса в подкрепа на исканията на служителите! Само техният работодател – правителството, все още не разбира, че висококвалифицирани служители не се задържат с 800 лв. чисто възнаграждение.

Служителите на Агенцията по кадастър вече проведоха едночасова ефективна предупредителна стачка. Тя ще премине в безсрочна във всеки момент. Без Агенцията не може да се извърши никакъв строеж – сграда, магистрала, цялостно градоустройство. Без проявената отговорност на служителите на АГКК днес интерконекторът нямаше да функционира и правителството да се хвали, че е осигурило доставката на азерски газ.

 1. Минимум 30% увеличение на разходите за персонал и минимум 50% увеличение на капиталови разходи в Националния статистически институт. Унизително ниските заплати в НСИ демотивират изградени експерти да продължават да произвеждат данни за нивата на инфлация, работни заплати, брутен вътрешен продукт и всички ключови показатели за националната икономика, без които управлението на държавата е невъзможно. Младши експерти в НСИ получават месечно възнаграждение близко до МРЗ, макар да са с магистърска и по-висока степен на образование, а владеенето на английски език за тези позиции да е задължително. Текучеството в структурата на НСИ е огромно, на места стига до над 30%.

От месеци данните за външната търговия са публично недостъпни. Именно сега, когато генезисът на всички икономически трусове е външен, тази информация е ключова. Но средства за завършването на модула няма. За цяла година са необходими допълнително 6.5 млн. лв. за възнаграждения и 1.8 млн. лв. допълнителни средства за капиталови разходи. Забавя се и подаването на данни към Евростат и въпреки усилията на института да се справи с наличното финансиране, не е изключено срещу България да бъде заведена наказателна процедура. Служителите на НСИ вече няма да търпят управленските безобразия и също ще стачкуват, ако не бъдат чути.

 1. Увеличение на стандартите за делегираните от държавата дейности в сектора на социалните услуги – служителите там се грижат за най-онеправданите членове на нашето общество – възрастни хора, хора с физически и психически увреждания, деца. Често са натоварвани с непривични за тях дейности. За да бъдат обгрижвани тези хора, не е достатъчно да се направи сграда по европейски проект, необходимо е да се покриват и нарастващите оперативни разходи. Аутсорсинга на „услуги“, както вече се нарича грижата, към неправителствени организации и фирми, разглежда хората като „потребители“ и разход, не като човешки същества, каквито са.

Управляващи и общество се събуждат едва когато западни телевизии излъчат поредния си репортаж за лошите условия в домовете за деца и възрастни хора. За да не се стига до човешки трагедии, за които да ни алармират отвън, настояваме да се гарантира устойчиво финансиране на социалните грижи, част от което е и достойното заплащане на заетите в тях.

Настояваме в държавния бюджет да бъде заложено увеличение на стандартите за делегираните от държавата дейности в сектора на социалните услуги с минимум 30% за резидентните грижи /тези с настаняване/ и с минимум 25% за тези без настаняване.

 1. Минимум 20% увеличение на разходите за персонал в общинските администрации и увеличение на заплатите със същия пропорционален процент. В една от столичните районни администрации беше проведена ефективна едночасова стачка. Недоволството расте навсякъде от началото на годината, а след замразяването на възнаграждения ще избухне масово.
 2. 20% ръст на възнагражденията в ключови институции, без които няма кой да изчислява и изплаща пенсии, да осигурява здравни и социални плащания и пр. Това са Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Националната здравноосигурителна каса, Националният осигурителен институт, Агенцията по вписванията, ИА „Главна инспекция по труда“. На тези структури се крепи държавността и управлението на страната.
 3. Увеличение на цената на въглищата, добивани в „Мини Марица-Изток“ ЕАД. Докато енергийните дружества формират значителни приходи, мините, които осигуряват суровината за производство на ел. енергия, не успяват да компенсират изоставането от предходните години, тъй като цената на въглищата е фиксирано и не се увеличава с нарастването на пазарните борсови цени. Замразяването на цената, а оттам и на приходите на „Мини Марица-изток“ ЕАД, е дългогодишна практика на българските управляващи, която води до тежка липса на резервни части, невъзможност да се правят инвестиции в оборудване за дейността, присъща на мините, подценяване на труда на миньорите.

ТЕЦ-овете на въглища произвеждат огромна част от електричеството в страната. Стачка в мините ще отрезви управляващите, но последствията от нея ще бъдат понесени от българските граждани. В случай, че отново не бъдат чути нашите искания, се опасяваме, че няма да имаме избор, тъй като трябва да защитим работещите там и националната ни енергийна сигурност, която в момента вече е компрометирана.

 1. 30% увеличение на средствата за работни заплати в публичния транспорт – воден, въздушен, железопътен, градски. Напомняме, че столицата вече беше парализирана от протест на 18 май 2022 г., след като редовното правителство отказа да чуе нашите искания за допълнителни средства в градския транспорт. В някои дружества само в рамките на няколко месеца вече са напуснали над 10% от шофьорите, няма и желаещи да започнат работа, за да обслужват довеждащия транспорт. Машинисти напускат БДЖ, за да започнат работа в частните железопътни компании. Условията на труд в железницата често не отговарят на законовия минимум за безопасност и здраве.

Напомняме, че общественият транспорт е предпоставка за мобилност на работещите, за превенция пред обезлюдяването на цели региони. Развитието му е и условие за постигане на поставените пред нас екологични цели. КТ „Подкрепа“ настоява адекватното финансиране на транспортната дейност, включително чрез актуализиране на трудовите възнаграждения, да бъде заложено в държавния бюджет. В противен случай работещите в публичния транспорт няма да проявят разбиране нито към воплите, че учениците не могат да се явят на матури; нито че други работници не могат да отидат до работните си места; нито че магазините няма да могат да заредят стоки. Транспортните работници също имат деца, те също трябва да се явят на работа, те също трябва да плащат сметки. Когато диалогът се изчерпа, ще предприемат всички възможни законови действия, за да защитят себе си и семействата си.

 1. Допълнителни средства за гарантиране на медицинските дейности в България. След неочакваното, интензивно нарастване на цените на всички стоки и услуги, осигуряването на дейността на болничните заведения е изключително трудна задача. Дори ръководствата да имат желание да увеличат трудовите възнаграждения до нивата, договорени в отрасловия колективен трудов договор, това често се оказва невъзможно с наличните средства. А търпението на лекари, медицински сестри и санитари вече се изчерпва.

Настояваме също за не по-малко от 30% увеличение на заплатите в РЗИ, което да стане част от основното възнаграждение, не да се изплаща като допълнително такова с временен характер. В изключително тежка ситуация са и спешните центрове, където вече бяха проведени протестни действия.

КТ „Подкрепа“ оценява трудната политическа обстановка в страната, същевременно смята, че именно сега политическата класа следва да демонстрира отговорността, която носи за българските граждани. Интензивните инфлационни процеси налагат своевременно актуализиране на трудовите възнаграждения, особено на най-ниско платените работещи. Същевременно отново беше заявена волята на Народното събрание за влизане в еврозоната. Според множество анализи, това трябва да се случи след като доходите бъдат увеличени, така че да се доближат до доходите на заетите в държавите, които вече са членове на монетарния съюз. Възразяваме остро срещу намеренията правителството да осигури спазването на Маастрихските критерии за членство в еврозоната на цената на допълнително обедняване на българските граждани!

КТ „Подкрепа“ не може да подкрепи законопроект, който предлага замразяване на доходите. Аргументът, че няма финансова възможност това да се случи, е неприемлив. Щом може да се отпуснат допълнителни 26 млн. лв. за подпомагане на Украйна, както е заложено в проекта, който обсъждаме, значи може да се отпуснат още 700 млн. лв. за най-уязвимите български работници, колкото би струвало увеличението на минималната работна заплата до 850 лв.