ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ДОХОДИ И ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ КЪМ НСТС

 

С Т А Н О В И Щ Е

на Конфедерация на труда „Подкрепа“

Относно: Проект на Закон за допълнение на Закона за лечебните заведения № 47-254-01-35 от 08.04.2022 г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

КТ „Подкрепа“ от години настоява за въвеждане на механизъм, който гарантира достойно заплащане на медицинските специалисти и помощен персонал. Бихме подкрепили всякакви усилия, които биха спомогнали за повишаване авторитета на професионалистите в здравните грижи, така че да спрем да губим обучени специалисти и да попълним съществуващите дефицити, тъй като те се отразяват пряко върху живота и здравето на българските граждани.

Напомняме, че в чл. 47 на проекта на Колективния трудов  договор в отрасъл „Здравеопазване“ бяхме предложили механизъм за обвързване на трудовите възнаграждения с равнището на минималната работна заплата. Това наше предложение, за съжаление, не беше прието. Предложеният от нас механизъм би гарантирал актуализацията на минималните основни заплати, така че да не се допуска повече традиционното вече изоставане на трудовите възнаграждения на медиците.

По отношение на проекта, предложен от група народни представители, правим следното предложение за допълнение:

В чл. 100б, т. 2 вместо „за медицинските сестри и акушерките“ да бъде записано „медицински специалисти по здравни грижи“. Предложението ни е провокирано от факта, че настоящата формулировка изпуска редица други медицински специалисти, които също са част от системата.

Медицинска федерация на КТ „Подкрепа“ вече публикува своя позиция[1], изпратена до министър-председателя Кирил  Петков, финансовия министър Асен Василев, министъра на здравеопазването Асена Сербезова и председателя на Комисията по здравеопазване към НС д-р Антон Тонев. В тази наша позиция обърнахме внимание, че така записаните в ОКТД основни възнаграждения няма да бъдат постигнати, ако не се извършат следните промени:

  • Да се преразгледат и предоговорят правилата за финансиране от НЗОК, като дейностите се обезпечат с необходимия финансов ресурс. За болниците увеличението на клиничните пътеки с 25% ще покрие разходите за лечението, консумативите, поддържане и ремонт на апаратурата, ток, вода, парно и пр. Но по никакъв начин тези средства не могат да гарантират изплащането на възнагражденията в увеличения им размер!
  • Необходимо е своевременно и адекватно увеличение на средствата по бюджета на Министерство на здравеопазването, чрез които да се осигури финансовият ресурс за увеличение на възнагражденията на всички второстепенните разпоредители, сред които, както знаем, попадат Центровете за спешна медицинска помощ, държавните психиатрични болници и т.н.
  • Да бъдат приети с Постановление на Министерски съвет текстове в преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, с които да се осигури нормативна възможност за еднократно определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на заетите при второстепенни разпоредители при МЗ, които работят по служебно правоотношение или по трудово правоотношение в администрацията.
  • Преразглеждане и актуализиране на единните разходни стандарти за делегирани от държавата дейности и увеличаване на размера на средствата, трансферирани към бюджетите на общините, за да се осигури възможност за достигане на обявените публично размери на възнагражденията и за заетите в системата на детското и училищно здравеопазване.

В заключение, КТ „Подкрепа“ изразява подкрепата си за изпратения ни за обсъждане законопроект. Като прави и допълнителни предложения, които реално, а не само декларативно, ще доведат до нарастване на трудовите възнаграждения в отрасъл „Здравеопазване“.

[1] https://podkrepa.org/2022/04/pozicia-na-medicinska-federacia/