ДО

Г-Н НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

ДО

Г-Н ГЕОРГИ ГВОЗДЕЙКОВ

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА

 

СТАНОВИЩЕ

НА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ „ПОДКРЕПА“

Относно: Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДЕНКОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ГВОЗДЕЙКОВ,

 

След като се запознахме с предложения от Вас проект на Закон за държавния бюджет за 2024 г. и Проекта на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г., установихме, че размерът на субсидията за градския транспорт в столицата е замразен. Неактуализирана остава и субсидията за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД. Това може да се окаже пагубно за функционирането на дружествата, които са публични и допълнително да ги обезкърви.

  1. Градски транспорт – в бюджета са заложени 188 млн. лв. субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони – 89 млн. лв. за Столична община и 99 млн. лв. за градския транспорт в други градове и транспорта в планински и други райони. Общият размер на средствата е увеличен, но само за градския транспорт в другите градове и този в планински и други райони. Напомняме, че в градския транспорт в София има тежък недостиг на шофьори, поради незадоволителното заплащане, а ремонтните бази страдат от липса дори на базови инструменти, с които следва да се поддържа подвижния състав. Напомняме, че от януари 2024 г. минималната работна заплата вече ще бъде 933 лв., което също налага да бъдат увеличени средствата за трудови възнаграждения.

В тази връзка ФТР „Подкрепа“ настоява субсидията за градския транспорт в Столична община да се увеличи 20% или да стане 107 млн. лв. за 2024 г.

В проекта са заложени и 121,4 млн. лв. за компенсиране на намалените цени за пътуване. Последното е мярка, която беше приета с Постановление № 10 от 25 януари 2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Както посочихме в нашето становище при актуализацията на бюджета преди няколко месеца, опитът на гр. Бургас например сочи, че при стандартна цена от 60 лв. на карта за учащи, намалението е 70% или 42 лв., а компенсацията, която получават дружествата е в размер на едва 28,90 лв. Разликата оставаше за сметка на компанията за градски транспорт.

ФТР „Подкрепа“ тогава настоя да се разгледа ситуацията в отделните български градове и разходите за държавните мерки да се покрият напълно от държавния бюджет, за да не се застрашава финансовото здраве на градския транспорт. В публикувания проект на средносрочната програма средствата за компенсиране на намалените цени за пътуване са увеличени значително, което вероятно е направено въз основа на детайлен анализ на недофинансирането до момента, за което алармирахме своевременно. ФТР „Подкрепа“ настоява да ни бъде предоставен този анализ, за да разполагаме с еднаква изходна информация, което може да гарантира доброто ниво на социалния диалог между нас и изпълнителната власт.

  1. БДЖ „Пътнически превози“ ЕООД – субсидията за осигуряване изпълнението на възложеното на дружеството задължение за извършване на обществени превозни услуги беше 185 млн. лв. от 2017 г. През 2022 г. с допълнителен трансфер бяха осигурени общо 196 млн. лв., а намалението на инфраструктурните такси осигури на дружеството допълнителни 16 млн. лв. Въпреки увеличените средства (макар и еднократно), БДЖ „Пътнически превози“ приключи годината с 15 млн. лв. загуба.

Както през 2023 г., така и за 2024 г. се предвижда субсидията да бъде замразена на 196 млн. лв. или 6% актуализация за 7 години. Очевидно е, че недофинансирането на услугата води до формиране на загуби, поради което още в средата на настоящата година настояхме субсидията да се увеличи на 213 млн. лв.

Трябва да напомним, че инфлацията през 2022 г. беше рекордно висока, тя продължава да расте и през настоящата година, макар и с по-ниски темпове. Според тригодишната средносрочна програма, се очаква средногодишната инфлация за 2023 г. да бъде 9,1%. Очаква се поскъпване на транспортните горива. С така предвидените средства не може да се компенсира дори нарастването на минималната работна заплата, камо ли да се покрие задължителното увеличение на трудовите възнаграждения на заетите, което цели да задържи покупателната способност на доходите. Трябва да подчертаем, че и в момента в „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД отделни специалисти полагат неимоверен брой извънредни часове, което застрашава тяхното здраве и допълнително прави професиите непривлекателни.

ФТР „Подкрепа“ алармира за тежките проблеми на дружеството отдавна. За да започне оздравяване му; да се ремонтира материалната база, която е в незавидно състояние; да се повишат трудовите възнаграждения и да се върне престижа на заетите в БДЖ, настояваме средствата да бъдат увеличени на 250 млн. лв. Ако не бъде направено това, се опасяваме, че публичното дружество няма да може да изпълнява дейността си ефективно, а това ще доведе до изтласкването му от сектора. ФТР „Подкрепа“ вярва, че като добър стопанин, мениджър и работодател българското правителство няма да позволи дружество, което ръководи, да бъде обезкървено, а служителите му да полагат извънреден труд, който многократно надхвърля нормативните ограничения.

 

 

 

                                                С УВАЖЕНИЕ:

                                                                                           ИВАН КИРИЛОВ

                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФТР КЪМ КТ „ПОДКРЕПА”