ДО
Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КАРИМАНСКИ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

В допълнение към основното становище на КТ „Подкрепа“, което вече е внесено в Народното събрание, тук ще се спрем специално на проблемите в градския транспорт. Само засегнатите в София български граждани са вече 1,4 млн. души, според последното преброяване на населението. От началото на годината алармираме за наболелите финансови проблеми. Изготвихме анализ на състоянието на дружествата от градския транспорт въз основа на данните, които получихме от общинските предприятия във Варна, Плевен, Бургас и София.

След като необходимите средства за дофинансиране не бяха отпуснати при приемането на Закона за държавния бюджет 2022, предупредихме, че ще се стигне до социално напрежение. През месец март работодателите отказаха да увеличат заплатите на заетите в дружествата, както е договорено в споразумение със синдикатите. Освен подписаното споразумение, нарастването на инфлацията е допълнително основание за ръст на трудовите възнаграждения, като само към май 2022 г. годишната инфлация спрямо същия месец на предходната година е 15,6%. Федерацията на транспортните работници „Подкрепа“ се противопоставя категорично на опитите цената на кризата да се плати от трудещите се, поради което инициира процедура по ЗУКТС и събра необходимите подписи от работниците и служителите за провеждане на стачка. Едва тогава СО склони да увеличи трудовите възнаграждения. Въпросът сега е дали ще може да ги изплаща.

Многократно представяхме пред народни представители финансовото състояние на дружествата от градския транспорт и причините за тях. Организирахме кръгла маса, на която бяха дискутирани детайлно икономическите показатели и перспективи.

Пандемията от COVID-19 беше първият удар върху икономиката, домакинствата и общинския транспорт в частност. По данни на дружествата, от 2016 г. до началото на 2020 г. се регистрира постоянен ежегоден ръст на използването и съответно на приходите от продадени превозни документи. Тази тенденция се обръща от коронакризата вследствие намаленото ползване на публичния транспорт – в София редукцията е с 30%, а в отделни периоди със 70%.

Отслабването на разпространението на заразата през 2021 г. се очакваше да доведе до постепенно възстановяване на сектора. Но веднага последва увеличение на цената на електрическата енергия, което беше следствие от пълната либерализация на енергийния сектор за бизнеса в България в средата на годината. Така градският транспорт понесе следващ удар, който беше омекотен, но само отчасти, през компенсациите от държавния бюджет. Най-сериозното предизвикателство сега е устремното нарастване на цените на всички енергоносители и то в пъти. През първото тримесечие на 2022 г. спрямо първото тримесечие на 2021 г.:

  • разходите за природен газ са се увеличили с 3,5 пъти;
  • разходите за дизелово гориво са се увеличили с 44%;
  • разходите за електроенергия са нараснали с 2,5 пъти.

Вече обърнахме внимание на ръста на инфлацията, съответно – намаляване на покупателната способност на работещите, което налага увеличение на минималната работна заплата и на индивидуалните такива. След нарастването на МРЗ през последните години за разлика от замразяването сега и след като се преборихме да се спази подписаното споразумение с работодателите от градския транспорт, кумулативно се увеличиха разходите за трудови възнаграждения и осигурителни вноски.

Разходите за енергоизточници и възнаграждения представляват между 70 и 80% от общите разходи на дружествата. Докато през 2019 г. разходите за енергоизточници са 37,5 млн. лв., то през 2022 г. прогнозата, въз основа на вече увеличените цени, вече е за 102,5 млн. лв. Фактическият ръст на разходите за горива е 65 млн. лв. и той няма отношение към начина на организация и управление на градския транспорт. Нарастването на разходите за възнаграждения е 51,5 млн. лв. Допълнителните разходи за дейността са се увеличили с 44,5 млн. лв. Последното перо включва охрана, ремонт и техническа поддръжка на превозни средства, резервни части, заеми и лизинги, амортизация, други материални разходи. Единствено амортизацията може да се приеме за разход, който не се влияе от настоящата тежка икономическа ситуация. В този смисъл, смятаме, че тя може да бъде изключена от пълния размер на искането за увеличение на дофинансирането от страна на държавния бюджет.

За да е възможно градският транспорт да продължи да функционира, въпреки финансовите проблеми вследствие на пандемията от коронавирус, последвалото нарастване на цените на енергийните ресурси и тежките последствия от войната в Украйна и наложените на Русия санкции, столичният градски транспорт се нуждае от допълнителен трансфер от държавния бюджет в размер на 143 млн. лв.

Публичният градски транспорт има както социални, така и екологични цели. Именно за гарантиране изпълнението на социалните му функции е приет Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт. Там изрично е посочено, че той не може да функционира в синхрон с напълно либерализирания пазар, който изключва различно третиране за определени компании.

Регламентът предвижда изплащане на компенсации на тези дружества и това не е свързано с допълнителните предизвикателства от последните години, които влошиха допълнително устойчивостта на обществените предприятия – пандемията от коронавирус и драстичното увеличение на цените на енергоносителите. Последните би трябвало да се компенсират с допълнителни траншове от държавния и общинските бюджети, за да не бъде подложено под заплаха съществуването на градския транспорт. Стандартните компенсации, според Регламента, отчитат извършените разходи, положителните финансови резултати и разумната печалба. Според експерти от предприятията, разумната печалба за сектора е в размер на 5%, като тя трябва да гарантира по-дългосрочната устойчивост на предприятията, които функционират в него.

Общественият транспорт е и основна тема на Зелената сделка, тъй като транспортът е сред секторите, които отделят най-много въглеродни емисии. Предвижда се, по подобие на въглищната и химическата индустрия, транспортът също да плаща емисии, което ще доведе до ръст на „транспортна бедност“. Този термин се използва в предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Социален фонд за климата. Транспортната бедност включва хората с ниски и средни доходи, които нямат физическа или финансова възможност да ползват обществен транспорт вместо лични автомобили. Това може да се преодолее чрез провеждане на нарочни политики за насърчаване ползването на публичен транспорт, който има значително по-нисък въглероден отпечатък от личните автомобили. Включително се предвижда възможност за осигуряване на безплатен достъп до обществен транспорт (чл. 6, т. 2, буква д от предложението за Регламент).

Обръщаме внимание, че алтернативата, предложена от министър-председателя на България на среща с Националното сдружение на общините в Република България, за съкращаване на дейността на градския транспорт с 30% е крайно неприемлива и граничи с цинизъм. Съкращаване на линиите с 1/3 означава гражданите да чакат по 30-40 минути, възрастни хора да мръзнат по спирки, деца да не могат да пътуват до и от училище, работещите хора да нямат възможност да стигнат до работните си места! Тази „алтернатива“ означава също съкращаване на шофьори и друг персонал на дружествата с 2800-3000 души. Напомняме, че съвсем доскоро имаше тежък недостиг на кадри в градския транспорт, който се коригира след актуализацията на заплатите и въвеждането на допълнителни непарични стимули след сериозно аргументирано настояване от наша страна. Останали без работа, тези хора ще се пренасочат към други сектори и други държави, а управляващите ще продължават да си повтарят, че в България няма кадри.

Транспортните работници вече проведоха протест на 18 май 2022 г. В него участваха 2000 работника – само тези, които в този момент не бяха на работа. Неглижирането на проблема и превръщането му в партиен, няма да го премахне. В случай, че, както вече ни беше заявено, бъдат забавени заплатите или не бъдат изплатени на 100%; ако бъдат предприети съкращения на линии и работници, то ФТР „Подкрепа“ няма да има избор и ще пристъпи към ефективни стачни действия. Това означава не затворени три кръстовища за два часа, а напълно парализирано движение в столицата. Няма да се движи включително метрото.

КТ „Подкрепа“ смята, че разумът трябва да надделее над партийното противопоставяне, поради което се обръща към народните представители да припознаят и подкрепят искането ни за дофинансиране на градския транспорт, който има многобройни социални, икономически и екологични предимства пред личния такъв. Особено сега, когато призивите на различни политически лидери както в България, така и в Европа са за намаление на потреблението във връзка с все по-засилващата се европейска енергийна криза.