ДО
Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

КТ „Подкрепа“ вече изпрати становище по отношение на промените във всички данъчни закони. Тук изразяваме позицията си по отношение на проекта, който регламентира отпадането на таксите за детски градини и ясли и премахването на т.нар. „данък лихва“.

  1. Такси за детски градини и ясли – те са регламентирани в Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за здравето. Макар размерът им да е значително по-нисък от този, който родители плащат в частни детски градини (понякога по принуда, поради липсата на свободни места в държавните и общинските такива), намираме мярката за напълно уместна и наложителна. Дори в този размер, те са тежест за огромна част от българските родители. Трябва да припомним, че освен тези такси, родителите плащат за допълнителни занимания в детските градини, ежемесечно носят консумативи, купуват учебници и учебни тетрадки. Когато доходите на над 873 хиляди български граждани са до 650 лв. за 2021 г.[1], отпадането на таксите представлява значително облекчение на и без това недостатъчния за оцеляване бюджет на родителите на малки деца.

Трябва да обърнем внимание също, че към момента таксата се заплаща и от родители на деца в предучилищното образование, когато последното се провежда в детска градина. Предучилищното образование е задължително след навършване на 4-годишна възраст на детето.[2] Понастоящем родителите са длъжни за плащат за изпълнение на задължения, вменени им по закон.

Разбира се, мярката сама по себе си няма да разреши всички проблеми, свързани с отглеждането на децата, с които следва да се справят българските родители. Има нужда от спешно изграждане на допълнителни детски градини. Още вчера трябва да се реши проблемът с работното време, когато то излиза извън рамките на работното време на детските градини и ясли и който често е огромна бариера пред връщането на майката на работа. Но отпадането на таксите е мярка, доказала ефективността си през годините – такива пилотни проекти са провеждани още преди десетилетие в различни населени места в страната.

Поради всичко изложено, КТ „Подкрепа“ изразява подкрепата си за отпадането на тези такси.

  1. Данък лихва – този данък стана неизменна част от популисткото говорене на представители на различни партийни формации. С въвеждането му по същество бяха изравнени доходите от труд с доходите от лихварство, последните до този момент бяха пожалени. Аргументите за отпадането му винаги поставят акцент върху ниските депозити, за да спасят от облагане високите такива. За пореден път ще напомним, че огромните заспали в банките средства се намират в големите депозити. 1% от депозитите на „домакинствата“ съдържат почти 30% от средствата (19 млрд. лв.), които стоят в банките.[3]

Докато българските управляващи се свенят да наложат адекватно корпоративно данъчно облагане, прогресивно данъчно облагане и данък върху лихвите, банките вече наложиха своеобразно прогресивно облагане на големите депозити.[4] След като държавният бюджет се отказва от тези пари, банките ги прибират. Намираме ситуацията за напълно неприемлива.

Поради това КТ „Подкрепа“ предлага данъкът да остане за депозити над 100 000 лв. и да се изравни като размер минимум с данъка, с който се облагат доходите от труд.

 

С УВАЖЕНИЕ:

 ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

 

[1] По данни на министъра на финансите https://parliament.bg/bg/topical_nature/ID/38481?fbclid=IwAR04bhOlZ8-1mhr_YTUIfgbXGVN0kWDNy0Q0jZ52p2lraeH3AYWvyXwOz0g

[2] Чл. 8, ал. 1 на Закона за предучилищното и училищното образование

[3] Данни на БНБ към септември 2021 г.

[4] https://segabg.com/hot/category-economy/bankite-veche-masovo-nakazvat-golemite-vlozhiteli