ДО
ПРОФ. ДФН АНАСTАС  ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

УВАЖАЕМИ ПРОФ. ГЕРДЖИКОВ,

Предлаганата реформа във висшето образование, може да се класифицира, като Груб административен акт, защото демократичният подход, установен у нас, изисква преди да се хвърли такава „бомба“ в общественото пространство, идеята да бъде обсъдена и консултирана със заинтересованите страни – държавата в лицето на МОН, работодателите в лицето на Съвета на ректорите, синдикатите, които представляват работещите в системата на висшето образование, и студентските съвети. Така предлаганата реформа във висшето образование ще доведе до административен хаос.

Няма изготвена и представена оценка на въздействието от предлаганата  политика по „сливане“ на университети и висши училища, колко ще бъдат разходи по едно такова механично обединение, какво ще се спести в бюджета на МОН, как точно механичното сливане ще повиши качеството на образованието и с какви показатели  ще  измерим „повишеното“ качество? Нещо повече, считаме че направените предложения, ако бъдат реализирани, ще доведат до трайно разстройване и объркване в системата на висшето образование, от една страна и от друга – ще се влоши, вместо да се подобри качеството на образованието, от социална гледна точка ще се създадат предпоставки за социално напрежение и  влошаване на психо-климата в системата.

Безпринципното, механично намаляване на университети не кореспондира с декларираната от МОН политика за „повишаване качеството на висшето образование“, защото няма представено нито едно доказателство в тази посока, под формата на анализ или оценка.

Обезличаването  на университетите, а те са с наложени традиции разпознаваеми, както у нас така и в чужбина, ще доведе до спад на интереса към съответните професии, влошаване качеството на образованието и загубата на идентичност.

Механичното сливане, няма да може да изпълни целта повишаване качеството на образованието, защото ще имаме обединяване на различни несъвместими области в образованието и науката, което няма как да доведе до по-високо качество.

Студентски мрежи – тогава когато група университети завят желание и реализират  създаване на собствени мрежи за наука или за изпълнение на общи програми за обучение на студенти, такъв вид начинание би довел до повишаване качеството на висшето образование. Този модел се приема добре от университетите и висшите училища,  студентите и академичната общност и следва този модел да бъде насърчаван и развиван.

Синдикат Висше Образование към КТ „ПОДКРЕПА“ призовава да не се приема предложението за безпринципно, механично обединение и настоява за запазване самостоятелността и автономията на университетите и висшите училища.

 

ДОЦ. Д-Р ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ – председател на СВО КТ „ПОДКРЕПА“