През периода месец август 2010 до юли а 2011 КТ Подкрепа участва като партньор в реализирането на Европейския проект Индустриалните отношения в новите страни-членки на ЕС, причините за намаляване на синдикалната плътност и в държавите от ЕС-15. Водеща организация за осъществяването на Проекта бе полския синдикат СОЛИДАРНОСТ.

Основната цел на Проекта бе :

да бъдат анализирани причините за намаляване на членската маса на синдикалните организации

да се направи обзор на съществуващите обществени и индустриални отношения ,във връзка с на повишаване на общественото съзнания и информираност, относно в активното подобряване на индустриалните връзки и зависимости

да се обсъди и предложи набор от подходящи практики и механизми за повишаване на синдикалната плътност и за синдикализиране на нови членове на равнище предприятие/ отделна компания

Във връзка с изпълнението на основните цели на Проекта бяха осъществени следните дейности:

Организиране и провеждане на Международна конференция с участието на политически лидери и експерти от ЕКП и от всички организации-партньори в Проекта ACV-CSL-Белгия, LPS – Латвия, КТПодкрепа- България, DCFTU LIGA- Унгария. На Конференцията бяха разгледани проблемите oс ролята на синдикалните организации в борбата им за достойни заплати и устойчива заетост в условията на разрастваща се финансова криза и пътищата за повишаване на доходите на хората на наемния труд, като начин за преодоляване на бедността и социалните неравенства.

Проведени бяха също три работни семинара в Полша, в Латвия и в Унгария. В работата на тези семинари се включиха 77 синдикалисти, които възможностите и механизмите за повишаване на синдикалната плътност на равнище. След работните семинари, участниците в тях попълниха специално разработени анкетни карти. Резултатите от отговорите, които синдикалистите дадоха показват, че работните семинари са отговорили на техните предварителни очаквания и че качеството на предоставената информация и проведени дускусии ги удовлетворява напълно.

Проектът разкри явната необходимост да се организира и стартира широк обществен и синдикален дебат по темите на това каква е синдикалната мисия и развитие, ориентирани както към предприятията, отраслите и регионите, така и към икономиката като цяло. Участниците подчертаха належащата нужда да се създаде и развие навик за постоянно участие в реалния синдикален живот. Друг важен резултат от проекта е констатацията за ниско синдикално членството в рамките на ЕС, изискващо съответните препоръки за предприемане на бъдещи мерки. Държавите от Централна и Източна Европа все още страдат от ниското качество на социалния диалог на всички равнища. Доминира авторитарен стил на управление и се прилагат нехарактерни форми на заетост. Работодателските организации, участващи в проекта оцениха важността на синдикатите. В течение на работния процес по проекта стана ясно, че уменията и знанията на синдикалните лидери във връзка с преговорите са много важни за работодателите.