Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) изчисли, че ако делът на БВП, съставен от заплатите, бъде същият като в началото на 90-те години, то трудещите се в ЕС биха спечелили допълнително 1764 евро и то само през 2017 г.!

Делът от БВП, съставен от заплати търпи спад от средата на 1970-те години. През 1975 г. заплатите съставляваха 72% от БВП на ЕС, а през 2017 г. съставляват по-малко от 63%.

Изчислението на загубените заплати от „дял на заплатите“, определено на много умереното равнище от 66% (ниво, достигнато в ЕС в началото на 90-те години), би дало на всички работници в ЕС допълнително 1764 евро, само за периода 2017 г.

Изчисленията за отделните държави са както следва: 4107 евро за Чешката република, 2777 евро за България, 2169 евро за Испания, 2806 евро за Испания, 3354 евро за Италия, 2122 евро за Португалия и 1890 евро за Португалия.

ЕКП не е изчислила общата сума на загубени заплати от началото на 1990-те години, но цифрата определено би била много голяма.

„Това е кражба на заплати“, твърди Естер Линч, Конфедерален секретар от Европейската конфедерация на профсъюзите. „Богатите стават все по-богати за сметка на хората, чиято прехрана и живот зависи от размера на заплатата им. Фирмите задържат по-голямата част от приходите под формата на печалби и то за сметка на заплатите. Това не би било толкова лошо, ако печалбите се реинвестираха в бизнеса и в обучение за работната сила, но подобни инвестиции също намаляват като процент от БВП.“

„Синдикатите ще имат пълното право да изискват допълнително увеличение на заплатите, за да се компенсира загубата на справедлив дял от богатството, което работниците са спомогнали да се генерира. Въпроси със сигурност ще бъдат зададени също относно дела на заплатите в различните сектори, както и в отделните компании.“

„Европа се нуждае от повишаване на заплатите, за да се намали неравенството и да се стимулира икономическият растеж. Докато богатите влагат парите си в банки, трудещите се харчат своите заплати за стоки и услуги, които са от полза както за бизнеса, така и за създаването на нови работни места.“

„Политиците и икономистите често се тревожат за разходите за заплати – но истинският проблем поне през последните 25 години са капиталните разходи: изплащаните на акционерите суми. Отговорът се крие в подновяване на колективното договаряне, за да се получават едни по-справедливи заплати.“

Коригираните заплати като процент от БВП (по факторни разходи) – Източник: база данни Ameco

Държава Заплатите като дял от БВП, 2017  г. Средно увеличение на заплатите за пълно работно време и на непълно работно време през 2017 г., ако заплатите съставляват 66% от БВП (както са го правили в ЕС в началото на 90-те години)
ЕС 62,9% €1764
Чехия 53,5% €4107
Полша 54,7% €2777
Германия 62,7% €2169
Испания 60,7% €2806
Италия 60,5% €3354
Унгария 56,8% €2122
Португалия 60,5 % €1890