На български език  аутсорсингът  може да  се преведе  като  дългосрочно възлагане  на работа.  Той  се  свързва  с  възлагане  изпълнението  на  определени  производствени  и административни  функции  на  изпълнители  извън  предприятието.  Подобно  на  бизнес сектора,  аутсорсингът при публичните услуги представлява дългосрочно възлагане на изпълнението на цялостни публични услуги или на елементи от тях на изпълнители извън организацията. Характерно при аутсорсинга е, че при него не  съществуват  други  връзки  по  отношение  на  собственост  и  управление,  извън предмета  на  търговски отношения  между възложителя  и  изпълнителя  на  публичната услуга.  Причините  за  използване на  аутсорсинга  на публични  услуги  биха  могли  да  се разделят на глобални и конкретни, в зависимост от степента на обобщение. Глобалните причини  се  отнасят  до  публичната  администрация  като  цяло,  докато  конкретните причини  са  свързани  със  специални  публични  услуги  и  субекти  на  публичната администрация,  които  трябва  да  ги  предоставят.  Основата,  на  която  се  развива аутсорсинга на публични услуги е правилото, че това е бизнес, от който печелят и двете страни.

Конкретните причини за използване на аутсорсинг на публични услуги могат се систематизират по следния начин:

 • Намаляване на инвестиционните и оперативни разходи;
 • Подобряване на  качеството  на  предоставяните  услуги  –  ефект  на специализацията;
 • Концентриране върху основната дейност;
 • Специализиране на  управленските  функции  и  невъзможност  да  се поддържа квалифициран персонал;
 • Достъп до нови технологии и знания.

Типични  дейности  за  аутсорсинг  в  българските общини и публичните институции могат да се разделят по следния начин:

 • Основни процеси и услуги:
 • Сметосъбиране
 • Градски транспорт
 • Поддържане на  паркове,  улично  осветление,  пътна  сигнализация  и светофари
 • Текущи ремонтни и строителни дейности
 • Поддържане на пътищата
 • Спомагателни процеси и услуги, а в публичните администрации
 • Охрана на офиси и сгради
 • Хигиенно поддържане на офиси
 • Абонаментно поддържане на информационна и копирна техника
 • Консултантски услуги  по  управление  на  проекти,  обучение  на персонала, оценки на недвижими имоти и други.

Въпреки  че  аутсорсингът  се  изгражда  върху  разбирането,  че  той  е  бизнес,  от който  печелят  и  двете  страни,  неговото  прилагане  е  съпроводено  с  определени предизвикателства за въздействието му върху публичните услуги. Тези  предизвикателства  са  свързани  със  следните  фактори,  които  трябва внимателно да се анализират преди използването му:

 • Загуба на експертиза и опит на администрацията;
 • Регулаторен риск – цени, срокове, качество и обхват на изпълнение на договора;
 • Прехвърляне на изпълнението, но не и на отговорността;
 • Бавна и тежка процедура по замяна на изпълнител;
 • Потенциал за корупция и политически натиск.

            Ако  след  анализа  на  тези  типични  за  аутсорсинга  предизвикателства  се  окаже,  че  е невъзможно те да се минимизират, или въпреки предприетите вече действия се окаже, че остатъчният риск е на прекалено високо равнище, възлагането на аутсорсинга може да се отложи за по-подходящи времена.

            Въпреки  положителната  си  динамика  перспективите  пред  аутсорсинга  или възлагане на подизпълнители  на публични услуги не  са  само  напред  и  нагоре.  Неговото  развитие  се определя от съотношението на две противоположни тенденции.

            Едната тенденция е за ръст  на  аутсорсинга.  Водещите  фактори  при  нея  са  нарастващата  специализация, развитието  на  информационните  и комуникационни  технологии  и  децентрализацията на  предоставянето  на  публични  услуги.

            Другата  тенденция  с  обратен  вектор  на действие  е  тенденция  към  цикличност  при  предоставянето  на  публични  услуги. Тя  се движи  от  фактори,  свързани  със  съществуващи  проблеми  при  предоставяне  на публични  услуги  чрез  аутсорсинг,  трудния  контрол  върху  изпълнителите, политическия  натиск,  натиск  за  създаване  на  работни  места  и  ценообразуването  на публичните услуги.

Основните  предизвикателства на  аутсорсинга  или на възлагане на подизпълнители на  публични  услуги,  могат  да  се обобщят както следва:

 • Обществените  технически  услуги  като  сметосъбиране,  публичен транспорт,  предоставяне  на  информационни  услуги  и  други  по-често стават обект на аутсорсинг, за разлика от социалните услуги;
 • Правната рамка за  използване на пазарни механизми понякога създава затруднения;
 • Клиентският  избор  е  твърде  ограничен  при  някои  услуги, като например  задължителното  образование  и  по-малко  при  болничната помощ, отглеждането на деца и болногледаческите услуги;
 • Социалната  справедливост  е  особено  чувствителен  проблем  при прилагане  на  аутсорсинга,  защото  пазарните  механизми  могат  за пречат  на  достъпа  до  тях.