Резолюция на ЕКП, приета от ИК на 14-15 декември 2016

 

Европейският социален диалог

Социалният диалог на всички равнища е неразделна част от Европейския социален модел. Изискването за провеждане на социален диалог е залегнало в Договорите за създаването и функционирането на ЕС, а именно в Членове 152-155 и представлява част от общо-европейската правна рамка. Същевременно, добрите индустриални отношения също създават добавена стойност за икономиката. Това е признат факт- включително и от страна работодателите –  страните с добре-развито социално партньорство и с ефективни социални системи са сред най-успешните и конкурентоспособни в световен мащаб и те останаха такива дори по време на кризата. Добре развитите индустриални отношения, включително колективното договаряне са част от демокрацията и са необходими инструменти за справедливо и ефективно регулиране на икономиката и пазара на труда.

Другите равнища и форми, които също оказват съществена роля в развитието на социалния диалог са тристранния диалог, Европейските работнически съвети, европейските и интернационалните рамкови споразумения и други.

Предизвикателствата пред социалния диалог

Кризата, която сериозно засегна Европа през 2008 г. оказа също  отрицателно въздействие върху социалния диалог и колективното трудово договаряне на всички нива. В редица страни двустранния- а в някои случаи дори тристранния социален диалог бяха пряко или непряко децентрализирани, преустановени или ограничени, като това стана в резултат на провежданите европейски и национални политики, често инициирана от т.н. Тройка (Европейска комисия, Европейска централна банка и Международния валутен фонд) или от препоръките за отделни страни в рамките на Европейския семестър.

Европейската Комисия, която бе проактивен играч преди 20 години и която провеждаше реални социални инициативи и политики, вече не действа „по балансиран начин“ в подкрепа на социалния диалог, както би трябвало, като вместо това настоява за дерегулация (така наричаното от нея „по-добро регулиране“ или за преразглеждане на законодателната рамка на ЕС- REFIT) .

ЕКП в момента се сблъсква с опозиция от страна на работодателите и на някои правителства, които по принцип отхвърлят всяко предложение на задължителни инструменти, които да бъдат приети в резултат на автономни, интер-професионални или секторни споразумения. При липсата на (законодателен) натиск от страна на Комисията, работодателите  вече са по-малко склонни да преговарят.

Освен това, в някои държави-членки и в някои страни-кандидатки, политическата ситуация не подкрепя развитието на европейско законодателство, нито воденето на  национален социален диалог. В други случаи, работодателите не участват ефективно в индустриалните отношения със синдикатите, като вместо това лобират с правителствата, за да си осигурят политики, които да доведат до намаляване на минималните социални права и стандарти.

Ключови действия и приоритети

С приетият на Конгреса План за действие за периода 2015-2019 ЕКП се ангажира с разработване на стратегия и с провеждане на координирани действия за гарантиране на напредък в социалния диалог на всички равнища, както в обществения, така и в частния сектори. В резултат на проведените в Комитета за социален диалог дискусии относно бъдещето на социалния диалог и на мненията, изразени по време на семинара на ЕКП в Братислава/ декември 2016 г/., ЕКП предлага следните ключови действия и приоритети:

Бързото идентифициране на основните теми на социалния диалог и определяне на приоритетните действия. Приемане на своевременни  и ясни решение дали да се полагат усилия  за участие в социалния диалог или директно да се правят опити за постигане на политическите цели чрез лобиране пред Комисията / ЕП / или националните правителства.

Ефективно разглеждане на темите, които са договорени с организациите на работодателите чрез:

– договаряне на споразумения

-директно участие в работни групи / комисии

-приемане на съвместни декларации

Много е важно да се избягва загубата на време в обсъждания на  въпроси от второстепенно политическо значение.

ЕКП ще организира годишната работна среща по темата за социалния диалог за улесняване на дискусиите с националните конфедерации и европейските федерации относно общата рамка за действие и актуализирането на програмата за социален диалог. Тази среща ще подпомогне идентифицирането на възможните съвместни действия и ще очертае поведението към европейските институции.

ЕКП също ще проучи възможността за създаване на съвместна работна група заедно с организациите на Европейските работодателите за модернизиране на социалния диалог. Тази работна група ще обсъди възможностите за повишаване на ефективността на Комитета за социален диалог.

В началото на 2017 г ЕКП ще започне вътрешна дискусия относно съдържанието на следващата работна програма на европейските социални партньори за периода 2018-2020. Ние ще предложим промени както в характера, така и в съдържанието на следващата работна програма. ЕКП ще настоява за приемане на една кратка, силна и прецизна работа програма. Въпросите, които в момента считаме за най-важни са цифровизацията, професионалните умения и квалификация, работното време, както и процесите на преструктуриране.

Предвиждаме провеждане на съвместна конференция с асоциациите на работодателите на секторно равнище за обсъждане на общи въпроси, такива като социалната политика и възможностите за съвместна работа.

Прилагане на резултатите от Европейския социален диалог

Създадена е подгрупа към Комитета за социален диалог, която има за задача да разгледа приложението на автономните споразумения на европейските социални партньори, които очевидно не се прилагат ефективно. Работата на тази подгрупа трябва да продължи и да бъде задълбочена.

Също така ЕКП ще търси начини за активно включване на Европейските работнически съвети в изпълнението на тези автономни споразумения. Първата стъпка е по време на срещите на ЕРС да се популяризират тези споразумения.

Също така установяването на по-силна връзка между социалния диалог и колективното договаряне е приоритет, следователно ЕКП  се ангажира с заедно с  националните конфедерации и европейските федерации да определи точно как да се гарантира тази връзка.

Изграждане на капацитет

Възможностите на Европейския социален фонд трябва да бъдат по-добре ползвани за подкрепа на социалния диалог и за изграждане на капацитет на национално ниво. Участието на социалните партньори в управлението на ЕСФ, както и ползването на ЕСФ за подкрепа на социалния диалог на национално ниво ще бъдат разгледани чрез Интегриран проект на Европейския социален диалог 2016-2018.

При поискване, ЕКП ще насърчава сътрудничеството в регионалните клъстерни групи посредством организиране на национални или партньорски семинари.

ЕКП ще продължи да организира своята ESDA (Европейска академия за социален диалог) с цел  обучение на млади синдикалисти за участие в Европейския социален диалог.

В допълнение към тези действия и приоритети, ЕКП ще активизира усилията си за да гарантира, че Европейската комисия ще изпълнява поетите от нея самата ангажименти в изявлението за ново начало за социалния диалог, и най-вече за спазването на декларираното намерение на Комисията да играе  проактивна роля в насърчаването и подкрепата на социалния диалог.