Усилено се подготвя дигитална подкрепа за 45 ключови професии у нас. Това стана ясно от заключителната конференция за отчитане на резултатите от проекта „Дигитална подкрепа“, която КТ “Подкрепа” проведе днес.

Основните цели на проекта са четири:
1. Разработване на унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности и/ли професии;
2. Разработване на програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения;
3. Разработване на тематично учебно съдържание и секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения;
4. Съставяне, внедряване, поддържане и надграждане на модели за дигитализирано социално партньорство и дигитализирано колективно договаряне.

Водеща организация по проекта е КТ „Подкрепа“, а нейни партньори са три работодателски организации – Съюза за стопанска инициатива, Българската търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал в България. В проекта участват и експерти от Министерството на труда и социалната политика.

По проекта „Дигитална подкрепа“ е изследвана необходимостта от дигитализиране на 45 основни длъжности и професии в 9 сектора на българската икономика – т.е. по 5 основни професии от всяка сфера.
Деветте икономически сектори са горско стопанство, добивна промишленост, производство на изделия от каучук и пластмаси, производство на изделия от други неметални минерални суровини, събиране и обезвреждане на отпадъци и рециклиране на суровини, далекосъобщения, медико-социални грижи с настаняване, социална работа без настаняване, както и „други дейности в областта на културата“.
Сред изследваните професии са лесоинженер, лесничей, енергиен диспечер, настройчик на сприцмашини за каучукови изделия, машинен оператор при производството на цимент или на бетонови изделия, ръководител на здравословни и безопасни условия на труд при събирането и рециклипането на отпадъци, техник по далекосъобщителна техника, медицински рехабилитатор, логопед, психолог,рехабилитатор, музеен педагог, главен библиотекар и др.

По време на събитието участие взеха заместник-министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и Емил Мингов, Цветан Спасов – ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР, Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ, Беата Папазова – съветник “Европейска интеграция и проекти” към БТПП, Емил Рогов – ръководител “Проекти” на ССИ и Красимира Брозиг – главен секретар на НАПОО, Полина Маринова – изпълнителен директор на АЗ.

В конференцията участваха и представители на КТ “Подкрепа, които активно участваха в изпълнението на проекта от: Синдиката на административните служители, Федерация “Култура”, Национална федерация “Земеделие и горско стопанство”, Медицинска федерация, Национална федерация “ТУКОТ”, Синдикална миньорска федерация, Национална федерация “Химия”, НФТИНИ, Ф “СИВ”, Федерация “Атомна енергетика”, Федерация “Съобщения”.

 


Главният координатор на проекта и конфедерален секретар доц. д-р Валери Апостолов представи презентация с постигнатите резултати.