Международната Конфередация на Профсъюзите съвместно с английските синдикати TUC апелират за пълна мобилизация на синдикалните организации, които да оглавят протеста на гражданското общество във връзка с провежданата на 2 април 2009 г. в Лондон среща на Групата на двадесетте най-развити страни в света.
Подготвяната среща в Лондон ще разглежда проблеми от жизнено важно значение за световното синдикално движение и целта на апела за мобилизация е да привлече вниманието на лидерите от Г-20 върху спешната необходимост от своевременни, ефективни и адекватни мерки за органичаване на икономическата рецесия и за преодоляване на негативните последици от глобалната финансова криза върху хората на наемния труд.
Демонстрацията в Лондон ще бъде организирана на 28 март 2009 г. и ще протече под лозунга:

„Да поставим хората на наемния труд в центъра
За повече работни места,
За социална справедливост,
За запазване на екологичното равновесие на планетата!“

Основните искания на европейските синдикати са за:
Достоен труд и качествени обществени услуги
Борба срещу бедността и социалната несправедливост
Повече Зелена икономика
Същевременно Международната Конфередация на Профсъюзите ще изготви становище, което ще бъде разгледано от ръководителите на страните от Г-20 на 2 април в Лондон. Това становище на МКП ще бъде представено също на всички организации-членки като основа за организиране на синдикални мероприятия и инициативи с цел успешно преодоляване на последиците от задълбочаващата се глобална криза чрез:
Разработване и приемане на план за съвместни действия за възстановяване на световната икономика, предполагащ Нов световен подход към Зелената икономика;
Въвеждане на нова система за управление на икономическите процеси за регулиране на отношенията с новите насоки на развитие на капитализма през 21 век, както и мерки за повишаване ролята и значението на Международната организация на труда;
Разработване на нови регулаторни механизми за световните финансови пазари;
Преодоляване на кризата в отделните модели на разпределение на добавената стойност в обществото чрез повишаване ролята на синдикалното сътрудничество и партньорство.
В тази връзка МКП се обръща към всичките си организации-членки с призив за пълна мобилизация в подкрепа на организираната Минифестация на Английските синдикати на 2 март в Лондон, както и за предприемане на действия за запознаване на националните правителства със съдържанието на приетата през миналата година също в Лондон Декларация по повод глобалната финансова криза на синдикалните лидери от страните на Г-20.