На 29.11.2021 г. КТ „Подкрепа“ проведе встъпителна конференция за представяне на проект BG05M9OP001-1.128-0005 „Дигитална подкрепа“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Дигитализациятапромяна в основните параметри на пазара на труда

  1. Несигурност  в пазара на труда във връзка с бързите темпове с които навлиза дигитализацията;
  2. Технологична безработица – опасност;
  3. Дигиталната некомпетентност, липсата на  възможност за договаряне на ключови елементи от трудовия процес предстоящи проблеми.

Проблеми  породени от дигитализацията и мерки за решаване 

  1. България е на последно място в ЕС по дигитални умения на работещите.
  2. МТСП заедно с национално представителните синдикални и работодателски организации  полагат усилия за преодоляването на тези дисбаланси;
  3. Колективното трудово договаряне също има бъдеще и в новата реалност на дигитализирания труд.
  4. Бързите темпове на технологично развитие и нарастващата цифровизация на работните места и трудовите процеси поставят нови изисквания към знанията и уменията на работната сила. Дигиталните умения придобиват все по-ключово значение за упражняването на почти всяка професия.

Основната цел на проект „ДИГИТАЛНА ПОДКРЕПА“ е посредством съвместни действия на КТ „Подкрепа“, АИКБ, БТПП, ССИ, МТСП и НАПОО, да се идентифицират специфичните и необходими дигитални умения за 45 ключови професии /длъжности/ в общо 9 икономически сектора, за преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания и привеждането им в съответствие с нуждите на бизнеса.

На встъпителната конференция присъстваха представители на партньорите по проекта и представители на Управляващия орган.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ДИГИТАЛНА ПОДКРЕПА“

 

Проект № BG05M9OP001-1.128-0005 “ДИГИТАЛНА ПОДКРЕПА”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.