Европейската социална харта (ревизирана) от 1996 г. трябва да гарантира основни човешки права и свободи като […]
На 29.11.2021 г. КТ „Подкрепа“ проведе встъпителна конференция за представяне на проект BG05M9OP001-1.128-0005 „Дигитална подкрепа“. Проектът […]