На 1-3 април 2014 г. в гр. Видин, в сградата на Ансамбъл за народни песни и танци „Дунав“, Информационно направление „Безопасност и здраве при работа“ на Централно Информационно бюро „Достоен труд“ проведе събитие-обучение на работното място на тема „Ежегодно обучение на Комитета по условия на труд“.
Обучението проведе г-н Кирил Бинев – експерт „БЗР“.
Мероприятието целеше по-пълноценно обучение на участниците за проблеми, свързани с риска на работното място и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в сферата на културните институти. Участници в събитието бяха Ансамбъл за народни песни и танци – Видин, Градски духов оркестър – Видин, Регионален исторически музей – Видин и Симфониета – Видин, които също така бяха запознати и с актуалните промени в нормативната уредба по „БЗР“.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.