От 10 до 14 ноември 2014 г. в гр. Димитровград в „Неохим“ АД, Информационно направление „Безопасност и здраве при работа“ на Централно информационно бюро „Достоен труд“ провеждат събитие-обучение на работното място по БЗР на тема „Първоначални обучения на Комитети и Групите по условия на труд“.
Експерти на КТ „Подкрепа“ провеждат на територията на „Неохим“ АД – най-големият работодател в Хасковска област, първоначални обучения на новоизбраните членове на Комитетите и Групите по условия на труд и ежегодно обучение на останалите членове на тези органи за диалог по безопасност и здраве при работа.
Акцентът е поставен във връзка с европейската седмица по безопасност и здраве при работа „Управлявай стреса“ и новостите в закона и нормативната база, осигуряваща безопасни работни места.
Участници в мероприятието са работещи в сферата на химическата промишленост от „Неохим“ АД, Димитровград.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.