На 02 и 03 декември 2014 г. в гр. Русе, на територията на Русенска корабостроителница, Информационно направление „Безопасност и здраве при работа“ на Централно информационно бюро „Достоен труд“ проведе обучение на работното място по безопасност и здраве при работа на тема „Първоначално обучение по безопасност и здраве при работа за комитетите и групите по условия на труд“.
Целта на мероприятието бе запознаване на участниците с принципите и нормите за безопасно поведение на работното място и спазване на изискванията за постигане на здравословни работни места.
Експерти на КТ „Подкрепа“ запознаха участниците с възможностите на обучаваните за водене на социален диалог в областта на БЗР, анализи на организацията на дейността по безопасност и здраве при работа, състоянието на условията на труд и наличието на професионални рискове с оглед предлагането на превантивни мерки.
След обучението се проведе дискусия по проблеми, интересуващи участниците, свързани с безопасните условия на труд и опазване здравето на работниците, повишаване нивото на управление на безопасността и здравето в предприятията и намаляване на инцидентите, злополуките и заболяванията във връзка с подобряване условията на труд.
Участници в мероприятието бяха работещите в Русенска корабостроителница.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.