На 29 август 2014 г. от 10.00 часа в гр.Смолян, в сградата на Регионална здравно осигурителна каса Смолян ще се проведе обучение по безопасност и здраве при работа, организирано от Информационно направление „БЗР“ на Централно информационно бюро „Достоен труд“.
Темата на обучението е „Курс по безопасност и здраве при работа за комитетите и групите по условия на труд“ като целта на мероприятието е повишаване знанията на участниците за безопасно поведение на работното място и спазване на изискванията за постигане на здравословни работни места.
Целевата група на обучението са служители от здравната каса.
Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.