Днес, 9 юни 2010г. в Двореца на Нациите бе представен Годишният доклад за 2009г. относно нарушаването на синдикалните права в света, разработен от Международната Конфедерация на Профсъюзите(ITUC).
В частта, посветена на България, се обръща внимание на масовия протест-демонстрация през юни 2009 г., организиран от КТ „Подкрепа“ срещу липсата на адекватни мерки за преодоляване на последствията от световната икономическа и финансова криза от предишното правителство. Изтъква се положителният факт, че след август 2009 г. е възстановен социалният диалог и се подчертава, че в областта на контрола върху спазването му е подписано споразумение с Главната Инспекция по Труда.
Същевременно се набляга на факта, че все още липсват трудови съдилища в България, а обжалването при незаконни уволнения отнема често пъти години, което повдига въпроса с обезщетенията при незаконните уволнения и възстановяването на работа. В Доклада се подчертава, че санкциите за работодателите, които не съблюдават трудовото законодателство, са слаби, като особено място се отделя на порочната практика, особено при млади и новопостъпили работници и служители, за подписване на незаконни декларации за лоялност, включващи и отказ от членство в синдикални организации. Отправена е и критика към мултинационалните компании в България, които рядко спазват прилагането на браншовите колективни трудови договори.
Сред особените случаи са подчертани добилия широка гласност конфликт в турската строителна фирма Мапа Ченгиз, както и разглеждането от Комисията по дискриминация на жалбата относно правото на стачка на учителите.
Сериозно внимание е обърнато и на проблемите, които имат работниците и служителите при реализацията на правото им на свободно сдружаване, както и на случаи на уволнения след интервюта в медиите по повод на тежки условия на труд в предприятията. Подчертано е, че държавните служители и работещите в държавната администрация имат ограничени де факто и де юре синдикални права право на сдружаване, на колективно договаряне и на стачка.