Според последната актуализация на доклада на Eurofound за сумарното годишно работно време през 2012 г., средната величина на колективно договореното седмично работно време в Европейския съюз, включително в Р Хърватска, е възлизало на 38.1 часа, т.е. същото като за ЕС-27 през 2011 г. Работната седмица е била средно с тридесет минути по-кратка в страните от ЕС15 /преди 2004/ и тя е с повече от 30 минути по-дълга в новите държави-членки. Новият доклад предоставя моментна снимка на динамиката на работното време в Европейския съюз и Норвегия през 2012г., както то е договорено между социалните партньори, съгласно колективните трудови договори. Общият сбор от договорения годишен отпуск и официални празници в ЕС варира от 40 дни в Германия до 28 дни в Естония – т.е разликата е около 2 работни седмици.
Колективното договаряне играе важна роля за определянето на продължителността на работното време в повечето от 28-те държави-членки на Европейския съюз, макар в по-малка или дори понякога в незначителна степен в някои от държавите-членки, които се присъединиха към ЕС след 2004 г., т.нар. новите страни-членки /НСЧ-13/.
Този годишен доклад представя общ преглед на колективно договореното работно време и на всички важни промени, които са се състояли през 2012 г., като включва данни от Хърватска, една държава, която ще бъде член на Европейския съюз от 1 юли 2013 г., както и данни от Норвегия.
Белгия, Словакия, Испания, Швеция и Великобритания са единствените страни, които регистрират промени между 2011 г. и 2012 г. Словакия продължава в една низходяща тенденция, докато Испания успя да превъзмогне възходящата тенденция: двете страни регистрираха спад от 0.1 часа в колективно договореното седмично работно време. Швеция и Обединеното кралство регистрираха увеличение от 0.1 часа на седмица, а Белгия регистрира най-голямото увеличение от 0.2 часа на седмица.
Докладът също така разглежда средното седмично работно време за наетите на пълно работно време, както е определено в колективното договаряне от три сектора – преработваща промишленост /металообработване/, услуги /банковото дело/ и обществен сектор /местна власт/. Банковият сектор регистрира най-краткото договорено седмично работно време /37.6 часа/, следват местната власт /37.8 часа/ и металообработването с 37.9 часа.
Действителните седмични часове, отработени от наетите на пълно работно време, са повече от средната договорена работна седмица в 21 от 29-те страни, който са анализирани в доклада. През 2012 г. наетите на пълно работно време в Румъния посочиха данни за най-дълга работна седмица – 41.2 часа, но с 0.1 часа по-малко отколкото през 2011 г.. Те бяха последвани от служителите в Люксембург (41.1 часа), Обединеното кралство (40.8 часа), Германия (40.5 часа), Хърватска и Кипър (и в двете 40.3 часа) и България (40.2 часа). Служителите във Финландия работят най-кратко (37.6 часа). Това е 3.6 часа по-малко, отколкото техните колеги в Румъния, които за цяла година работят над 4.5 седмици повече.

От другата страна в EU28 мъжете са работили средно два часа повече от жените. В ЕС-15 мъжете са работили 2.3 часа повече на седмица, отколкото жените; от друга страна, но в НСЧ-13 мъжете работят само около 1 час и 30 минути повече. За пореден път тези средни стойности прикриват по-ярките национални ситуации: мъжете работят с около 3 часа повече от жените в Ирландия, Великобритания и Италия (съответно с 3.6, 3.4 и 3 часа), но с по-малко от 1 час в Хърватска, Латвия, Литва и Румъния, както и с по-малко от 20 минути в България.

Важен фактор за общата продължителност на работното време е размерът на платения годишен отпуск, на който работниците имат право. Във всички 28 изследвани страни има договорен задължителен минимален период на платен годишен отпуск, като средната величина за EU28, включваща платения отпуск и официалните празници възлиза на 35.1 дни – 36.6 дни в ЕС15 и 30.3 дни в НСЧ- 13. Докладът показва големи различия между страните, като служителите в Германия се наслаждавате до 40 дни отпуск /за 2012 г./, последвани от служителите във Франция и Италия (39 дни), а в други страни – Унгария, Литва, Полша и Румъния отпуската е само 29 дни, дори в Естония тя е 28 дни.

Като се вземат предвид договорените седмични работни часове, дните на отпуск и официалните празници през 2012 г., средното договорено годишно нормално работно време е около 1712 часа в EU28, 1678 час в ЕС-15, както и 1824 часа в НСЧ-13.

Пълният текст на Доклада можете да прочетете на: Developments in collectively agreed working time 2012
За повече информация ползвайте следните линкове:
Twitter https://twitter.com/eurofound
Facebook http://www.facebook.com/eurofound.europa.eu
Google+ https://plus.google.com/u/0/b/110240081323989136047/
YouTube http://www.youtube.com/user/eurofound
Flickr http://www.flickr.com/photos/eurofoundimages/