Резолюция на Изпълнителния Комитет на ЕКП за съвместни насоки за координация на колективното трудово договаряне през 2011 г., одобрена на заседание на 1-2 декември 2010 г.

Вече цяла година със замразени трудови възнаграждения

1. През изминалата година глобалната икономическа криза, съпроводена с драматично нарастване на нивото на безработица бяха двата фактора, които доведоха до съществено намаление на вече договорените с колективни трудови договори работни заплати в Европа. Докато северните страни успяха все пак да ограничат спада на заплатите, то страните от Западна Европа постигнаха едва 1 дo 1.5% ръст. Междувременно под натиска на международните финансови институции и на Европейската Централна Банка в Ирландия и Гърция, както и в някои страни от Централна и Източна Европа заплатите в обществения сектор бяха намалени в значителни размери (Балтийските страни и Румъния).
2. Одобрявайки настоящите насоки за координация на колективното трудово договаряне ЕКП едновременно отчита както наблюдаваните през 2010 г. тенденции и тежката икономическа ситуация в момента, така и настоява за прекратяване съществуващата практика на замразяване и намаляване на заплатите. Ние настояваме равнището на работните заплати да бъде приоритет за колективното договаряне и за защита на добрите работни места, а не то да бъде превърнато в механизъм за прехвърляне на работни места от едни райони и страни към други. Годишният доклад на ЕКП за резултатите от колективното трудово договаряне ясно показва, че с изключение на три национални и два браншови колективни трудови договора, останалите синдикални организации не приемат продължаване замразяването и намаляването на работните заплати, като повечето КТД позволяват преразпределение или намаляване на работното време.
3. Глобалната криза същевременно намали възможностите на нашите организации-членки да провеждат кампании и инициативи за увеличаване на сключените КТД и за договаряне на минимални базисни заплати за нископлатените работници. През 2010 г. EКП с резолюция призова това да бъде направено, но малкото доклади показаха, че в някои страни тенденцията е негативна и покритието с КТД намалява, като минималните заплати са в застой.

Атаките срещу равнището на работните заплати и КТД продължават

4. Предложенията за общо европейско икономическо управление, които в момента се разглеждат, изискват работещите да спестяват пари, като мярка срещу девалвацията, а това на практика представлява девалвация на заплатите. В момента се подготвя Европейски закон за конкурентноспособност на работните заплати, който ще въвежда детайлна рамка, органичения, както и препоръки за намаляване на заплатите с възможности за вземане на решения за това, без квалифицирано мнозинство.

5. Същевременно продължават финансовите спекулации с бюджените задължения на някои страни и това ще бъде така,докато продължават сигналите, подавани от Европейската Централна банка, че тя е склонна все още да играе ролята на последен спасителен пояс за тези икономики. За да успокоят финансовите пазари много правителства ще продължат отчаяните опити да намаляват заплатите и работните места в обществения сектор, както и да намаляват социалните разходи. В момента дори съществува тенденция затрудненията на някои страни да се дават като аргумент за намаляване на социалните разходи на държави, в които състоянието на финансовите пазари е относително добро.

6. С други думи, периодът на благополучие, който преживя европейската икономика, благодарение на повишеното потребителско търсене от други региони и на доброто състояние на инвестиционните портфейли, вече приключва. Това обстоятелство, съпроводено със строги бюджетни и монетарни органичения неминуемо ще доведе до забавяне на икономическия растеж. Поради отсъствието на обща европейска стратегия за повишаване на потребителското търсене държавите-членки ще бъдат принудени да се справят поотделно всяка за своя сметка, като на практика те ще се опитат да занижат ролята на колективното трудово договаряне.

Позицията на ЕКП и основните насоки за 2011 г.

7. ЕКП препоръчва при предстоящите преговори водещи да бъдат основните принципи – автономност, координираност и солидарност:

– Да защитаваме правото на автономност на социалните партньори. Ние от ЕКП не приемаме фалшивия апел да спасим еврото като замразим заплатите. Подобна стратегия на девалвация на заплатите няма да помогне за стабилизиране на еврото. Напротив, подобна стратегия ще превърне единната европейска валута в механизъм за стимулиране на печалбите, на допълнителните бонуси и на девидентите. В този списъл, ЕКП твърдо настоява да се защитава автономността на социалните партньори пред съответните правителства и пред националните органи за колективно договаряне. За нас е изключително важно да се потивопоставим на подготвяния европейски Закон за конкурентноспособност на работните заплати, който на практика е усмирителна риза както за равнището на заплатите, така и за синдикалните организации. Нашите аргументи в този случай трябва да бъдат член 153 от Договора от Лисабон, който определя заплатите като област извън компетенциите на общото европейско законодателстно и член 23 от Хартата за фундаменталните права, който урежда правото на свободно договаряне и на провеждането на колективни протестни действия.

– Да се откажем от противопоставянето и принципа всеки за себе си – най-вече по въпросите за замразяване равнището на работните заплати. За нас намаляването или замразяването на работните заплати е неприемливо. Напротив, като синдикални организации ние трябва да настояваме за повишаване на работните заплати, за да успеем да задържим нивото на потребителско търсене.

– Солидарността трябва да бъде наш основен принцип и център на нашите действия. ЕКП настоява нейните организации-членки да бъдат солидарни при провеждането на колективното трудово договаряне. Вниманието трябва да бъде насочено най-вече към възможностите за увеличаване на най-ниските заплати, към намаляване на временната заетост, към намаляване разликите в заплащането между половете и към избягване противопоставянето между различни райони и страни.