Датата 12-ти декември 2012 г. е уникална и МКП отново се обръща с призив към правителствата по света да ратифицират Конвенция 189 на МОТ
Това е също една отлична възможност синдикалните организации да:
организират масови обществени прояви, като шествия, митинги, подписване и представяне на петиция до членовете на парламента, живи вериги от 12 профсъюзни активисти и местни работници и др.;
разпространят социални послания чрез медиите относно необходимостта да се зачитат и защитават правата на домашните работници чрез законодателството и чрез ефективно прилагане в практиката.

На този ден синдикалните организации отново и твърдо ще заявят

Tова е краят на модерното робство

По света над 50 милиона души са наети на работа като домашни работници. Тези домашни работници чистят, готвят, перат, грижат се за деца и за възрастни хора и изпълняват още много други дейности.
Техният труд е подценен, ниско платен, най-често незабележим и не признат. По-голямата част от тези работници са жени (82%) – много от тях са имигранти или деца.

В много страни домашните работници са изключени от
трудовото законодателство и социална закрила. Много от тях са
лишени от правото както по закон, така и на практика да създават или да се присъединят към синдикален съюз.

Като резултат, тези работници са най-често малтретирани, експлоатирани, физически и сексуално насилвани, като тези прояви почти винаги остават ненаказани.

През юни 2011 г. Международната организация на труда прие Конвенция 189 и Препоръка 201 за домашните работници.

Конвенция 189 на МОТ признава правото на домашните работници:
колективно да защитят своите интереси чрез синдикати;
защитят правото си на минимална работна заплата в страните, където тя съществува;
гарантира правото им на месечна вноска и на достъп до социална
защита, включително и при майчинство;

Конвенцията дава право също домашните работници да ползват един почивен ден на седмица, като регулира допълнително и тяхното работно време.

По същество, Конвенция 189 признава домакинската работа както всяка друга трудова дейност и гарантира, че домашните работници ще бъдат третирани наравно с всички други работници, съгласно трудовото законодателство.

Цел 1: Мобилизация в 84 страни по света
В рамките на Кампанията ни 12 + 12 за ратифицирането на Конвенция 189 на МОТ за достоен труд на домашните работници до края на 2013 г. По този начин повече домашни работници ще получат право на минимална работна заплата и на социална закрила. Кампанията ни ще даде възможност да помогне на милиони домашни работници да се измъкнат от примката на бедността, социалното изключване, робските отношения и малтретирането.

Цел 2: Синдикализиране на минимум 12,000 + 12,000 домашни работници до края на 2013 г.
Ние синдикатите имаме уникална роля в тристранните преговори, свързани с трудовото законодателство и условията на труд, считаме че е важно да подкрепим местни домашни работници и пряко да ги привлечем за синдикални членове.

Привличането за членове и подпомагането на домашните
работници ще направи синдикатите по-силни!

Повече информация можете да намерите на сайта на Кампания 12-12-12

www.ituc-csi.org/domestic-workers-12-by-12