На своята последна за годината Пленарна сесия, проведена дистанционно, Икономическият и социален съвет на Република България единодушно прие важен Анализ на тема:

 „ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Актът беше разработен по инициатива на КТ „Подкрепа“ от докладчик инж. Димитър Манолов– президент и експерт доц. Валери Апостолов – конфедерален секретар.

Анализът съдържа редица аспекти на висшето образование и възможностите за реализация на завършилите специалисти на пазара на труда, в т.ч.

  1. Разглежда постиженията, както и проблемите във висшето образование и подготовката на бъдещите специалисти за тяхната реализация на пазара на труда;
  2. Прави подробен преглед на резултатите от Стратегия за развитие на висшето образование 2014-2020, с акцент върху изпълнението на отделните цели, както и предварителен преглед на проекта на новата Стратегия за развитие на висшето образование 2020-2030, в контекста на новите технологични, както и икономически, социални и други предизвикателства към българското общество.
  3. Разглежда връзките на висшето образование в държавните университети и висши училища с икономическите и социални процеси в страната, в т.ч. демографски и миграционни, динамиката на бюджетното финансиране, тенденциите в пазара на труда и потребностите на бизнеса и обществото.
  4. Посочва редица проблеми на държавните висши училища като остарели или неадекватни нови политики и механизми на финансиране, „всеядност” на някои висши училища, проблеми с мобилността на студентите, проблеми с прекомерната натовареност на преподавателите поради заетост в повече от две висши училища и други, които влияят върху качеството на учебния процес и оттам върху подготовката на бъдещите специалисти. Съществен е изводът, че пряката зависимост на финансирането от броя на студентите води до влошаване качеството на обучението.
  5. Съдържа констатации и критичните бележки по проекта за нова стратегия, в т.ч. за „разделянето на ВУ на изследователски и преподавателски”, за съкращаване обучението за бакалавърска степен, онлайн обучението и изкуственото разделяне на преподавателския състав.
  6. Прави подробен преглед на възможностите за реализация на завършилите вече специалисти, като се акцентира на активността на бизнеса и ролята на самите висши училища подпомагането на кариерното развитие на бъдещите специалисти.
  7. В изводите и препоръките се съдържат редица важни моменти, специално относно реализацията на пазара на труда на завършилите висше образование, в т.ч. подобряване на връзките висше образование-пазар на труда – работодатели, подобряване практическата насоченост на обучението и стажовете и др.