Отчитайки негативните последици от кризата и актуалната ситуация в някои държави членки, Групата на работниците в ЕИСК, вземайки под внимание обстоятелството че:
– гражданите нямат вина за настъпилата криза и е несправедливо невинни хора да заплащат за грешките на спекулаторите и за безотговорността или некомпетентността на някои политици;
– фактът, че безскрупулни спекулатори продължават да се обогатяват като атакуват отделни държави,и техните граждани;
– по смисъла на учредителните договори, Европейският съюз има за своя основна цел ‘да съхрани мира, ценностите и благосъстоянието на свойте граждани’,

призовава европейските институции и правителства да вземат под внимание и отчетат нарастващото безпокойство и страдания на европейските граждани, като съберат кураж и решителност и предприемат съществени, енергични, безусловни действия против надвисналана над Европа заплаха;

решително осъжда всички опити за демагогска пропаганда, целящи да настроят гражданите един срещу друг, да дискредитират достигнатите от Европейския съюз придобивки и да ни накарат да забравим факта, че нашият съюз е създаден единствено в името и за благосъстоянието на своите граждани;

отхвърля ‘мерките за строги ограничения’, които водят до обедняване на европейските граждани и до рецесия в момент, когато трябва да приложим амбициозна инвестиционна политика, в подкрепа на растежа, на заетостта и на активното социално включване;

настоява, всички мерки, независимо от това кой и къде ги прилага да:
– бъдат насочени за възстановяване на устойчивия и включващ растеж;
– бъдат синхронизирани с Европейския социален модел, включващ социален диалог, колективно трудово договаряне и подписване на колективни трудови договори, заедно с всички произтичащи от това последици;
– съхранят механизмите за подпомагане на бедните, както е случаят с помощите с хранителни продукти.
– настоява за ефективна регулация на финансовите пазари и за ефикасни мерки за борба срещу спекулата, включително и за прилагане на единна европейска данъчна политика и данък за облагане на финансовите трансакции;
– потвърждава своето доверие в Еврото като обшо политическо достижение, което е жизненоважно за бъдещето на Европейския съюз и изказва решителната си подкрепа на европейския механизъм за финансова стабилизация, на който трябва да бъдат отпуснати достатъчно средства, за да успее да гарантира както своята ефективност, така и солидарността на европейско равнище;
– призовава за емитиране на Евро-облигации, като счита, че те представляват ефективен инструмент за стимулиране на реалната икономика в Европейския съюз и ще допринесат за разрешаване на проблема с държавния дълг на страните-членки;
– настоява за задълбочаване на икономическото, социалното и политическото сближаване, като основен стълб на европейската интеграция.

Групата на работниците на ЕИСК още веднаж потвърждава своя ангажимент за силна, устойчива и социална Европа, вдъхваща надежда на гражданите си. Групата на работниците ще продължава борба си за подобна Европа, съвместно с Европейската конфедерация на профсъюзите и с националните синдикални конфедерации.

Брюксел, 22 септември 2011 г.