На свое извънредно разширено заседание, проведено в София, Изпълнителният съвет на КТ „Подкрепа“:
Като отбеляза бездействието на българските институции и парламентарно представените партии по повод декларацията на Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“ от 5 юли 2013 г. за промяна на Конституцията на страната;
Като отчете задълбочаващата се социална, икономическа, политическа и институционална криза, парализирала страната;
Като направи обстоен анализ на резултатите от обсъжданията на проектобюджетното законодателство за 2014 г. в органите на социалния диалог;
Като взе предвид очакванията на нашите синдикални членове и на хората на наемния труд в страната, Изпълнителният съвет на КТ „Подкрепа“
декларира:
1. Категорично не приема проектозаконите за Държавния бюджет, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2014 г., защото в тях няма адекватни политики и мерки, които да отговорят на потребностите на нашите синдикални членове в социалната област.
2. Оценява изключително негативно отказа на управляващите да възстановят необлагаемия минимум, даже при запазване на плоския данък. По този начин, ще продължават да са ощетени близо един милион българи с най ниските доходи, които плащаха по-малко или въобще не плащаха подоходен данък. Считаме за недопустимо в една от най-бедните европейски страни да се прокарват и поддържат такива данъчни реформи, които водят до още по-голямо обедняване на хората и разслояване на обществото.
3. Изразява силно недоволство, че не се предприемат стъпки за обещаното от управляващите възстановяване на семейното подоходно облагане. КТ „Подкрепа“ счита, че възстановяването на семейното подоходно облагане ще допринесе за насърчаването на раждаемостта и подобряване на грижите за децата в работещите семейства, а не само в тези, в които родителите не работят, а разчитат на социални помощи.
4. Обръща внимание, че не само не се отменя, но и даже не се увеличава подоходният критерий от 350 лв. на член от семейството за получаване на месечни семейни помощи за отглеждане на деца. Родителите отдавна настояват месечни семейни помощи за отглеждане на деца да се получават за всички деца, а не само за тези с доход до 350 лв. на член от семейството. Вместо да се отмени, управляващите се ангажираха да повишат този доход на 500 лв. и така да се разшири обхватът на децата с помощи, което обаче в проектобюджета не е предвидено.
5. Изразява неудовлетворение, че не се увеличават месечните семейни помощи за отглеждане на всички деца в семейството, а само за второто – от 35 на 50 лв. КТ „Подкрепа“ оценява негативно такъв дискриминационен подход към децата, който не е съобразен и с факта, че за издръжката на второто дете са необходими по-малко средства, защото то ползва дрехи, играчки и други пособия от първото дете.
6. Определя като цинично намерението да се отменя постепенно несправедливият „дянковски“ данък върху лихвите по депозитите на гражданите, защото бюджетът имал нужда от тези приходи. КТ „Подкрепа“ счита, че хората имат още по-голяма потребност от тези пари, защото преобладаващата част от тях са сложили на депозит част от мизерните си, неиндексирани доходи не за да печелят, а за да запазят тяхната реална стойност и покупателна способност.
7. Оценява негативно отказа на управляващите да приемат предложението на КТ „Подкрепа“ за въвеждането на нова система за определяне на т. нар. енергийна бедност и защитен потребител, който да се подпомага от държавата, което е практика, широко разпространена в Европейския съюз.
8. Настоява заедно с увеличението на минималната работна заплата от 310 на 340 лв. от 1.1.2014 г. да се въведе обективен ред и критерии за определяне и актуализиране размера на МРЗ за страната. Нашето разбиране е, че МРЗ е фундаментална величина в системата на доходите, която завишавана разумно, може да повлияе съществено върху цената на труда и сигурността на заетите. Освен това, КТ „Подкрепа“ винаги е настоявала пред правителството да се приеме обоснован механизъм за реда и обективните критерии за определяне и актуализиране на МРЗ, за да се избегнат вечните и непродуктивни спорове със социалните партньори.
9. Изразява категорично неудовлетворение, че с бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.:
– въпреки многократното настояване на КТ „Подкрепа“, промените са изцяло в държавното обществено осигуряване и не се предвиждат реформи в допълнителното пенсионно осигуряване, където проблемите са изключително сериозни;
– не се премат за поредна година нашите и на световните финансови институции предложения за повишаване на приходите във фондовете на държавното обществено осигуряване и за намаляване на неефективното и нецелесъобразното изразходване на събраните средства – криминализирането на умишлено укритите осигурителни вноски; усъвършенстване на експертизата на работоспособността, особено на трайната (ТЕЛК); изваждането от бюджета на ДОО на всички плащания, които имат характер на социално подпомагане; повишаване на размера на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ и „Безработица“ на НОИ; усъвършенстване на системата за договаряне на минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и групи професии; усъвършенстване на участието на държавата в пенсионното осигуряване и др.
– справедливото „замразяване“ на нарастването на възрастта и стажа за пенсиониране е само за срок от една година. КТ Подкрепа не приема за сериозен такъв подход, при който правителството ще мисли цяла година и няма ясно виждане какво ще се прави след това. Лансират се идеи за повишаване на критериите за достъп до пенсия на базата на независещи от осигурителното поведение на отделния човек критерии – средна продължителност на живота, състояние на пазара на труда, здравословното състояние на българските граждани и др.;
– „замразяването“ на ръста на възрастта ще бъде само за работещите при обичайни условия на труд. КТ „Подкрепа“ остро възразява срещу такъв дискриминационен подход на управляващите, който ще предизвика огромно недоволство и напрежение сред миньори, металурзи, машиностроители, химици и др. работещи при условията на първа и втора категория труд;
– с възстановяването на обективното „швейцарско“ правило за осъвременяване на пенсиите и запазване на досегашния субективен начин за определяне на максималната пенсия се залага несправедлив, взривоопасен механизъм. КТ „Подкрепа“ предвижда, че с очакваното увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст едва с 4.50 лв., а максималната – с цели 70 лв., т.е. с близо 16 пъти повече, ще се стигне до огромно недоволство сред нискодоходните пенсионери.
– очакваното повишаване на обезщетението за отглеждане на дете до размера на планираната минимална заплата от 340 лв. е справедлива, но изолирана мярка, която не отговаря на очакванията на родителите за създаване на оптимални условия за отглеждане на децата. Ние подкрепяме предлаганото от някои социални партньори разширяване на услугите и предоставянето на ваучери за отглеждане на децата, но считаме, че те не трябва да са алтернатива, а следва да са допълнение към паричното обезщетение.
– след дълги дискусии и разнопосочни сигнали в публичното пространство се предлага не как да се отмени таванът за всички пенсионери, а как да не се отменя за никой и да се запази действащото ограничение още пет години, като решението за отмяната на тавана се прехвърля на следващото управление;
– за пореден път не се предлага увеличение на минималния размер на обезщетението при безработица, което в продължение близо на една петилетка ще остане замразено на срамните 7.20 лв. за работен ден. КТ „Подкрепа“ не приема един останал без работа човек със семейство и деца, който следва да си търси работа и да отделя средства за допълнителна квалификация да получава обезщетение с близо 100 лв. по-малко от официалната линия на бедност.
10. Оценява изключително негативно, че в бюджета на Националната здравна каса за 2014 г.:
– няма идеи и мерки за намаляване на броя на неплащащите здравноосигурителни вноски;
– липсват конкретни предложения за редуциране на нарастващия брой болници;
– не се предлагат политики в сферата на болничната и извънболничната помощ, лекарствената терапия, както и за развитието на самата институция;
– липсва информационна система, която да дава възможност да се види в реално време какви процеси се развиват в здравеопазването;
– предложеният бюджет, обрича системата на здравеопазването на по-големи дефицити от тази година;
– не се предприемат действия за връщане на отнетите от Здравната каса над 1.5 мрд. лв. и за търсенето на съдебна отговорност от виновниците за това деяние.
11. Остро възразява, че под предлог за намаляване на административната тежест се подготвят редица мерки, които ограничават трудовите и социалните права на работниците и служителите;
12. Оценява изключително негативно, че не се предприемат многократно предлаганите от КТ „Подкрепа“ промени в трудовото законодателство в областта на:
– сумираното изчисление на работното време;
– забрана за подмяната на постоянните работни места с временни;
– развитието и усъвършенстването на колективното трудово договаряне като основен инструмент на синдикалните организации за регулиране на индустриалните отношения и постигането на по-благоприятни условия на труд за работниците и служителите.
13. Изразява силно недоволство, че не се предприемат стъпки за реализация на повдигания многократно от КТ „Подкрепа“ проблем за създаване на трудови съдилища и за облекчаване на процедурите по трудови дела;
14. Изразява силно притеснение, че вместо да се ограничават възможностите за срочна трудова заетост се търсят начини за тяхното разширяване (например с обсъждания проект за създаване на договор за стажуване);
15. Изразява неудовлетворение, че не се регламентира правото на колективно трудово договаряне за полагащите труд по служебни правоотношения чрез приравняване на споразуменията към колективните трудови договори;
Като се имат предвид изброените действия на управляващите, които създават условия за остро социално напрежение, както и наличието на множество трудови и осигурителни проблеми в редица фирми и дейности, Изпълнителният съвет на КТ „Подкрепа“ счита, че е назряла необходимостта от синдикални прояви и акции за защита на правата и справедливите искания на трудещите се.