ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА Р БЪЛГАРИЯ

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа”

в подкрепа на справедливите искания на учените и работещите

в Българската академия на науките и Селскостопанска академия

 

Като взехме предвид новото световно постижение в системата на БАН и ССА – висшисти да получават основна заплата близка или равна на минималната работна заплата за страната, вследствие политиката на четири правителства (без служебните) и четири парламента в последните близо 10 години, политика, започнала с изваждането на двете академии от постановленията на Министерския съвет за държавна регулация на работните заплати на бюджетните организации, и факта, че дори към настоящия момент след трикратно редуциране на състава на двете академии, те произвеждат преобладаващата част от националния научен продукт, достигайки дъното – последни сме в ЕС по брой учени на глава от населението, както и изразеното становище на Европейския комисар за научни изследвания, наука и иновации, Карлос Моедаш при посещението му в края на 2015 г. у нас за необходимостта от:

  • увеличаване финансирането за наука и иновации;
  • продължителна подкрепа за реформи и инвестиции в наука и иновации;
  • предприемане на бързи действия за възстановяването на стимулите за изследователска кариера и задържане и привличане на млади таланти от България и чужбина в сферата на науката и иновациите,

 

КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ НА КТ „ПОДКРЕПА” З А Я В Я В А,

 

че застава зад справедливите искания на учените и работещите от БАН и ССА и настоява пред държавните органи за ускорено решаване на проблемите с финансирането и заплащането в научната сфера.

 

 

8.02.2016 г.

За КС на КТ „Подкрепа”:

 Димитър Манолов

Президент