ДО       

                                                          Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

                                                           МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ

 

                                                           Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН

                                                           ЗАМ.-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ И

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

                                                           Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

                                                           МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

                                                                                 

Д-Р ХАСАН АДЕМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА

И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В НС

 

Г-ЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КТ „ПОДКРЕПА”

  През изминалата година с обединените усилия на правителството, парламента и социалните партньори беше направена важна крачка за оптимизиране параметрите на пенсионната система.

Паралелно с това, обаче, и в разрез с разчетите и балансите, въз основа на които тези промени бяха направени, чрез недомислени промени в Кодекса на труда беше присъдено правото на работодателя да прекратява трудови правоотношения на основание придобито право на пенсиониране за осигурителен стаж и възраст.

Това преобърна наопаки принципите на пенсионното осигуряване – пенсията от право се превърна в задължение. Спорно е доколко е постигната целта за осигуряване на работа на млади хора на мястото на пенсионираните, но извън съмнение вече са налице щетите върху пенсионната система и пазара на труда, които тази мярка нанася, най-малкото заради промяната надолу на средната „ефективна възраст за пенсиониране”, което би довело до настояване в определени среди за компенсиране чрез увеличение на универсалната възраст.

Не можем да подминем явните злоупотреби, които се вършат чрез ранното принудително пенсиониране на учители и то за сметка на Учителския пенсионен фонд.

В съвсем непродължителен срок безотговорно бяха пенсионирани около 200 висококвалифицирани специалисти в АЕЦ „Козлодуй” и в ДП „Радиоактивни отпадъци”.

Повече от ясно е, че на българския пазар на труда е невъзможно да бъдат намерени специалисти с тези квалификация и опит, които изискват въпросните работни места. Надяваме се всички да си дават сметка какви опасности създава това безотговорно поведение на ръководителите на съответните предприятия, цената, за което би могла да бъде изключително висока.

 

КТ „ПОДКРЕПА” КАТЕГОРИЧНО Н А С Т О Я В А:

 

1.Да бъде направена спешна ревизия на текстовете в Кодекса за социално осигуряване, даващи възможност за ранно пенсиониране на учители за сметка на Учителския пенсионен фонд, като ясно се запише, че иницативата за такова пенсиониране може да бъде само на лицето, придобило съответните права.

2.Възможността на работодателите да освобождават работници и служители, на основание придобити права за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст да се ограничи само за универсалните права по чл.68 от КСО.

3.Да бъде потърсена най-строга отговорност на изпълнителните директори на АЕЦ „Козлодуй” и ДП „РАО”, в т.ч. до освобождаването им от длъжност, заради безотговорното им поведение в ръководенето на тези изключително чувствителни системи. Що се отнася до АЕЦ „Козлодуй”, има и достатъчно други основания, които са добре известни на ръководителите на системата на енергетиката.

 

 

                                                                                                                                                                                               За КС на КТ „Подкрепа”

08 февруари 2016 г.                                                                                                                                                                                                             Димитър Манолов

                                                                                  Президент