Конфедерацията на труда „Подкрепа“ е демократична българска неправителствена организация, доказала се във времето, която не може да остане безучастна и равнодушна към хаотичните действия на 42-то Народно събрание.
Ние считаме, че удължаването на мораториума за придобиване на земеделска земя от европейски граждани точно сега е грубо нарушаване на Договора за присъединяване на Република България към ЕС и това ще породи съответните негативни последици за страната, защото по своята същност е антиевропейско.
Решението, прието на 22 октомври от 171 народни представители е популистко, много закъсняло, показва обърканост и бягане от разрешаване на конкретните проблеми на българското общество.
Това решение не допринася с нищо за защита на интересите на българските фермери или собственици на земеделски имоти.
Известно е, че и сега чуждестранни граждани, основно от Русия, Турция, Китай и от арабските страни придобиват земи и имоти у нас като регистрират фирми на наша територия. Не е ясно обаче дали и как се противодейства на това явление и какви са размерите му.
КТ „Подкрепа“ настоява за следното:
– да започне незабавно разрешаването на основните проблеми на българското селско и горско стопанство – това са голямата раздробеност на земята; нейната ниска цена; липсата на комасация и воля за нейното провеждане; липсата на модерна инфраструктура /пътища, напоителни системи и др./; липсата на модерни технологии и на балансираност между отделните сектори. Няма друга европейска държава, в която зърнените и технически култури да заемат общо 92% от обработваемата площ и от 738 000 заети в сектора само 66 000 имат трудови правоотношения;
– Настояваме да се направи подробен анализ на изпълнението на Стратегията за комасация на земята за периода 2007-2013 г. и да се предприемат адекватни действия за окрупняване на земята, защото това е един от най-важните инструменти за развитие на селските райони;
– Настояваме за широка обществена дискусия на законопроектите, отнасящи се до сектор селско и горско стопанство, преди тяхното влизане за разглеждане в Народното събрание, като по този начин се гарантира намаляване на риска от обществено недоволство след приемането им;
– Настояваме за сигурни гаранции, непротиворечащи на европейското законодателство относно запазване на основното предназначение на земеделските земи у нас, както и спиране на въвеждането на непрекъснати промени при критериите за допустимост за подпомагане;
– Настояваме за прилагане на принципа на уседналост, както и определяне на специални зони, недопустими при продажбата на земя на чужденци, граждани на страни от ЕС.

ДЕКЛАРАЦИЯТА Е ПРИЕТА ОТ КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КТ „ПОДКРЕПА“ НА 25.10.2013 г.