Декларация за новите трудови и социални измерения на интеграцията на Западните Балкани и Европейския съюз бе приета по време на международна синдикална конференция „Гласът за интеграция на Западните балкани“, която се проведе на 9 май 2018 г. Тя ще бъде връчена на министър-председателя Бойко Борисов на 16 май 2018 г. преди срещата на върха между лидерите на ЕС и Западните Балкани.

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Международна синдикална конференция

„ГЛАСЪТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ“

Срещата на върха ЕС-Западни Балкани ще се проведе в София на 17 май 2018 г. под егидата на българското председателство на Съвета на Европа, на която се очаква ЕС да потвърди своя ангажимент за интегриране на партньорите му от страните от Западните Балкани и за пореден път да подчертае мястото на региона към европейското семейство,

– ние, синдикалните конфедерации членове на Регионалния синдикален съвет Солидарност, а именно: КОНФЕДЕРАЦИЯ НА АВТОНОМНИТЕ СИНДИКАТИ НА СЪРБИЯ, АСОЦИАЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАТИ НА СЛОВЕНИЯ, СЪЮЗ НА АВТОНОМНИТЕ СИНДИКАТИ НА ХЪРВАТИЯ, КОНФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ НА РЕПУБЛИКА СРЪБСКА, КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, СИНДИКАЛНА КОНФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСНОСТ, КОНФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ НА ЧЕРНА ГОРА, СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАТИ НА ЧЕРНА ГОРА, ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЯ, МАКЕДОНСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАТИ;

– заедно със: СЪЮЗА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА КОСОВО, СЪЮЗА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА АЛБАНИЯ, НАЦИОНАЛНАТА СИНДИКАЛНА КОНФЕДЕРАЦИЯ – КАРТЕЛ-АЛФА, КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“;

– под координацията на ЕКП – Европейската конфедерация на профсъюзите;

– приветстваме факта, че интеграцията на страните от Западните Балкани е един от приоритетите на ЕС и на конференцията на тема „Гласът за интеграция на Западните Балкани“, проведена в София на 9 май 2018 г., приехме следната декларация:

Декларация за новите трудови и социални измерения на интеграцията на

Западните Балкани в Европейския съюз

Въз основа на факта, че в страните от Западните Балкани социалните партньори са важни социални и икономически участници и трябва да бъдат действително включени в цялостния процес на интеграция в ЕС, ние призоваваме за укрепване на техния капацитет чрез предоставяне на техническа помощ и прозрачно включване в интеграционния процес на ЕС, особено като им се предоставя подробна и навременна информация за процеса на присъединяване. Считаме също така, че за социалните партньори в Западните Балкани е много важно да получават икономическа помощ и достъп до европейски финансови ресурси (Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие), за да се създаде функционален и устойчив социален диалог. Смятаме, че закони, които са обект на реформи по време на този процес, не трябва да се представят на правителствата и парламентите, без да са били предварително обсъдени подробно от социалните и икономическите съвети. Такива закони трябва да бъдат въведени чрез нормални, а не ускорени процедури и когато има нужда от неотложност, трябва да се гарантира участието на представителните синдикални и работодателски организации.

В бъдещия процес на интеграция в ЕС приканваме компетентните европейски институции да продължат да напомнят на правителствата в региона, че прилагайки социалното законодателство на ЕС в областта на трудовите и социалните права, те не трябва да прилагат само минималните стандарти, които предписват, а следва, когато е възможно, да прилагат по-високи такива и винаги в сътрудничество с представителни социални партньори. Настояваме Европейският стълб на социалните права по всички негови 20 приоритетни области да бъде в основата на процеса на хармонизиране на законодателствата, за да осигури достойни минимални равнища на социална защита в страните кандидатки.

В бъдещия процес на интеграция в ЕС е необходимо да се предоставят документи, свързани с преговорите за присъединяване (предимно аналитични доклади и преводи на достиженията на правото на ЕС), както и да се използват уеб страниците на делегациите на ЕС в региона за публикуване на критериите, необходими за отварянето и затварянето на глави. Представителните социални партньори трябва активно да участват във всички експертни и работни групи, които подготвят преговори по отделни глави и във всички конкретни групи, които се занимават с въпроси от компетенцията на социално-икономическите съвети. В този случай изключително полезно би било натрупаният опит от дейността на 13-те Смесени консултативни комитети от предприсъединителния период на държавите, които се присъединиха към ЕС (2004-2013) да бъде използван от новите страни кандидатки.

При хармонизирането на националното и европейското законодателство е необходимо да се анализират всички възможни социални последици от измененията, особено тяхното въздействие върху уязвимите части от населението и върху правата на работниците, системите за социална защита, социалния диалог и индустриалните отношения. В този контекст социалните партньори следва да бъдат включени в създаването на правни рамки и мерки за изграждане на капацитет, насочени към подкрепа на възходяща конвергенция на условията на труд и социално приобщаване, както и развитие на ефикасен тристранен диалог, социален диалог и колективно договаряне.

Присъединявайки се към кампанията на ЕКП за Повишаване на заплатите и „Алианса за възходяща конвергенция на заплатите“, подчертаваме, че този процес трябва да се реализира на равнища компании, държави, региони и ЕС. Възможни мерки за превенция на изтичането на мозъци и ограничаване на изходящите миграционни потоци от региона са: по-добро използване на факторите за привличане и отблъскване и на заплатите в поделенията на базираните в ЕС мултинационални компании, при пълно приложение на принципа „за равен труд – равно заплащане“.

Приканваме ЕС да си сътрудничи тясно със социалните партньори, за да развие механизма за предприсъединителните фондове, улесняващи прякото участие на синдикалните и работодателските организации в областите, важни за икономическото и социалното развитие, преди всичко в областта на образованието. Настояваме за по-активно участие на синдикатите в икономическите реформи и в реформите на пазарите на труда, особено тези, насочени към намаляване на разликата между търсене и предлагане на работната сила и високите нива на безработица.

Очакваме от т.нар. „Дневен ред за свързаност” (транспортна, комуникационна, енергийна, образователна, цифрова) да създаде добре функциониращи и напълно интегрирани инфраструктурни мрежи както в самия регион на Западните Балкани, така и между него и ЕС. И тъй като става въпрос за привличане на огромни инвестиции и потенциална възможност за създаване на многобройни работни места, настояваме „Дневният ред за свързаност” да бъде консултиран със социалните партньори в региона и отделните държави.

По същия начин, синдикалните и работодателските организации от Западните Балкани следва да бъдат включени като активни партньори при идентифицирането на точните умения, необходими за новите работни места, по-доброто планиране и обвързване на политиките в областта на образованието, обучението и заетостта, произтичащи от дигитализацията и Индустрия 4.0 в региона. Считаме, че в процеса на присъединяване новите технологии и иновациите трябва да бъдат подкрепени от силни икономически и финансови политики и справедливи данъчни системи, които финансират в необходимата степен социалната сигурност.

Работниците мигранти от региона, наети на работа в страните от ЕС, трябва да имат правото да работят при същите условия като работниците в приемащите страни, като се забрани експлоатацията и се гарантира пълно равно третиране и стабилна интеграционна политика, която трябва да включва социалните партньори.

В процеса на съдебната реформа националните органи в региона трябва да положат усилия за ускоряване на уреждането на трудови спорове и, когато е възможно, да създадат специални съдебни служби, упълномощени да се занимават с трудовото законодателство.

София, 9 май 2018 г.