На проведена среща на председателите на синдикалните организации в системата на НВМС към КНСБ и КТ „Подкрепа“ се обсъдиха непопулярните мерки на правителството за излизане от кризата, разпространени в медиите, които засягат държавните служители в системата на НВМС, както и останалите бюджетни служители в същата.
С огромно притеснение и тревога се отнасяме към отношението Ви спрямо държавния служител, грубо нарушавайки Закона за държавния служител. С настоящото писмо декларираме, че след трансформиране на трудовите ни правоотношения в служебни през 2001 г., ние със свободно изразено писмено съгласие приехме статута на държавния служител, при което за сметка на чувствителното намаляване на месечното ни възнаграждение получихме само придобивката да бъдем здравно и социално осигурявани от бюджета. Бяхме достатъчно търпеливи и толерантни през последните две години, през които не се извърши индексация на заплатите ни. Поради неизяснения статут на държавния служител в НВМС по Единния класификатор на длъжностите в администрацията се стигна отново до намаляване на работната ни заплата, която не съответстваше на извършената от нас изключително отговорна работа. През цялото време се съобразявахме с рестриктивните мерки на Закона за държавния служител, една от които е забраната да извършваме каквито и да са частни предприемачески дейности. Това обстоятелство ни поставя в неравностойно положение спрямо всички останали работещи.
Ние, ветеринарните държавни лекари в системата на НВМС провеждаме официалния контрол „от фермата до вилицата“ и сме изпълнителите на поетите ангажименти от Република България пред ЕС и другите страни извън Европа. Изпълняваме функции с голяма обществена значимост, изразяваща се в опазване живота и здравето на населението. Ние сме държавните служители, които с подписа и личния си щемпел гарантираме коректното разпределение на парите от еврофондовете до животновъдите.
Специфичните ни контролни функции са съизмерими по обществена значимост със служителите, които се грижат за обществения ред и сигурност.
Сега, когато държавата се намира в тежка финансова и икономическа криза, ние, държавните служители от системата на НВМС сме натоварени с огромната отговорност за сигурността и безопастността на храните. Но тук логично възниква въпросът кой ще поеме грижата за нашата и на семействата ни материална осигуреност, която ще бъде дискредитирана при приемането на неадекватните и непремерени антикризисни мерки.

Като заявяваме, че ще продължим да изпълняваме отговорно служебните си задължения, настояваме да бъдат приети следните предложения:
1. Да се запази сегашното положение, държавните служители в НВМС да бъдем здравно и социално осигурявани за сметка на държавния бюджет.
2. Да се промени статутът на държавните служители в НВМС по Единния класификатор на длъжностите в администрацията, като се премине в длъжностно ниво, отговарящо на функциите.
3. Оптимизиране на числения състав, но не и намаляване, тъй като настоящата численост не е достатъчна за осъществяване за пълноценно и ефективно изпълнение на контролните функции.
4. Финансовите средства, които се изплащат по годишен рамков договор между Български Ветеринарен Съюз /БВС/ и Министъра на земеделието и храните да не са за сметка на бюджета на НВМС, а да се включат към националните доплащания на фермерите.
5. Спешна промяна на Закона за ветеринарно медицинската дейност в следната насока:
– да отпадне финансирането на екарисажите от бюджета на НВМС;
– закупуването на ушни марки от бюджета на НВМС;
– закупуването на ветеринарно имунологични препарати /ваксини и диагностикуми/, използвани от частно практикуващите ветеринарни лекари от бюджета на НВМС.

Ако на нашите предложения не получим адекватен отговор в най-кратък срок ще пристъпим към ефективни действия съгласно Закона за държавния служител.