Уважаеми дами и господа,

Напоследък отново ставаме свидетели на все по-нелогични, все по-крайни коментари и предложения за „решения“ относно преждевременното затваряне на комплекса „Марица изток“ и другите въглищни мощности с решаващо значение за енергийната сигурност не само на България, а и на съседни за нас държави. Дълго отлаганите мерки в областта на енергетиката от страна на българските правителства и наслагваните с години проблеми рефлектират в днешни дни, като ни принуждават да се вземат решения, които могат да доведат до загубата на хиляди работни места и да разрушат енергийната сигурност на страната.

Правителствата от началото на тази година не направиха нищо за изпълнение на решението на НС за предоговаряне на НПВУ за отпадане на изискването за намаление с 40% на емисиите от парниковите газове до 2026 г. в енергетиката в сравнение с 2019 г. В актуализираните проекти на ТПСП се залага драстично намаление на производството на електроенергия от въглища, което обрича мините и ТЕЦ-те на бързо затваряне до 2030 г.

Едновременно с това не се предлагат конкретни решения за запазване на електроенергийното ни производство и енергийната обезпеченост на българската индустрия.

 

Уважаеми дами и господа,

Ние, работещите в мините и централите на комплекс „Марица изток“, ТЕЦ „Бобов дол“, „Топлофикация Перник“ АД и другите ТЕЦ категорично не сме съгласни с воденето на подобна политика на полуистини и неяснота относно бъдещето на въгледобивната промишленост.

Твърдо сме решени да отстояваме докрай исканията си  с всички разрешени от закона средства, като митинги, протести, граждански неподчинения, блокиране на магистрали и ефективни стачки със спиране на производство в пикови за електросистемата моменти.

Имайки предвид горното, ние настояваме:

  1. Правителството незабавно да приключи преговорите с Европейската комисия в изпълнение на решението на НС от 12.01.2023 г. за предоговаряне на НПВУ за отпадане на изискването за намаление с 40% на емисиите от парниковите газове до 2026 г. в енергетиката в сравнение с 2019 г.
  2. Да отпаднат предлаганите от Комисията за енергиен преход към КСЕЗС сценарии за окончателно затваряне до 2030 г. на мощности за въгледобивно електропроизводство, което е в явно противоречие с решението на НС за запазване на въглищната енергетика до 2038 г.
  3. Да се осигури финансиране от европейските фондове за въвеждане на иновативни технологии и нови нискоемисионни приложения, позволяващи електропроизводство с по-ниски въглеродни емисии от ТЕЦ, което ще гарантира потенциала на въглищата като енергиен ресурс. Да се гарантира на работниците и служителите от комплекса „Марица изток“,  чрез европейско и национално финансиране, участие в дейностите по рекултивация.
  4. Да се пристъпи незабавно към изготвяне на Общ устройствен план на Комплекса „Марица изток“ като гаранция, че комплексът ще бъде запазен в неговата цялост.
  5. Поради пропусната възможност от България за договаряне на механизъм за капацитет след 2025 г. да се гарантира работата на ТЕЦ „Марица Изток 2“  като основен елемент от критичната енергийна инфраструктура и националната енергийна сигурност за постигане на плавен енергиен преход, включително да се отмени планираното в ЗИД на ЗЕ отпадане на общата годишна квота за задължително изкупуване на електрическа енергия.
  6. Правителството да актуализира Интегрирания национален план Енергетика и климат (ИНПЕК) и да изготви Енергийна стратегия на Република България с хоризонт до 2050 г., които да съгласува със социалните партньори.
  7. Министерският съвет да одобри териториалните планове за справедлив преход само след съгласуване със социалните партньори.
  8. НС да вземе ново решение за отлагане на срока за либерализация на енергийния пазар за битовите потребители от януари 2026 г. с поне 3 години или до постигане на средноевропейските нива на домакинства в положение на енергийна бедност. В противен случай ще се стигне до тежки социални проблеми поради невъзможността на битовите потребители да се адаптират към новите условия.
  9. В срок до 28 септември 2023 г. да се подпише с национално представителните синдикати Национално споразумение за справедлив преход.

Ние, участниците в днешния митинг, категорично заявяваме, че няма да допуснем закриването на работни места във въглищните региони и нарушаване на енергийната независимост на страната!

Ще предприемем всички разрешени от закона действия за защита интересите на работещите във въглищната енергетика!

19.09.2023 г.

Гр.София